icon
icon
HOMEROOM & NBS OPEN HOUSE 2019
news
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เตรียมตัวพบกับเรื่องราวดีๆ ที่ห้อง 2217
• วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สมัครฟรี โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง" ปี 2562
news
สมัครฟรี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
• วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
icon
icon
SMART NBS: รวมภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
news
นักศึกษา NBS ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใส โดยถูกสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจอันกรอปด้วยอัตลักษณ์นักศึกษา
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บรรยากาศรอบรั้ว NBS: The move to success
news
บรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งสร้างการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่ละรายวิชาเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
icon
เพลงอำลาเฟื่องฟ้า
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประมวลภาพยินดีบัณฑิต NBS ประจำปีการศึกษา 2561
• วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
icon
icon