icon
icon
จอมยุทธ์น้อยนักธุรกิจร้อยล้าน ปี 2
news
อบมรมแนวทางการเขียนแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยวิทยากรมืออาชีพ
• วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษา นำนักศึกษาศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
news
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่
• วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
icon
icon
SMART NBS: รวมภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
news
นักศึกษา NBS ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใส โดยถูกสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจอันกรอปด้วยอัตลักษณ์นักศึกษา
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บรรยากาศรอบรั้ว NBS: The move to success
news
บรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งสร้างการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่ละรายวิชาเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
icon
เพลงอำลาเฟื่องฟ้า
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เพลงมาร์ชคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557