ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Training Center for Excellence Entrepreneur
(ชื่อย่อ) TCEE
หัวหน้าโครงการ อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
E-mail naraki@kku.ac.th
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กริช แรงสูงเนิน

พื้นที่/สถานที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ให้บริการ จ.หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง
- มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
1. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของคณะบริการธุรกิจที่ว่าด้วยมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของระบบการศึกษาปกติ หรือการศึกษาตามความต้องการ ทำให้ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบพิเศษที่อยู่นอกเหนือการเรียนการสอนตามปกติ ในขณะที่ สังคมโดยทั่วไป ได้มีการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับบุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ หรือกล่าวโดยรวมคือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าว ทางคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบของสหสาขาวิชา ทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ อาชีพต่างๆ ในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มีอิสระในการบริหารและการจัดการดำเนินการในโครงการนี้

2. ปัญหาและแนวทางปัญหา
จากการดำเนินธุรกิจหรือการทำงานในภาพธุรกิจต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาทางการจัดการ ความรู้ หรือต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตน แต่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาสู่การศึกษาในระบบปกติ หรือต้องการเรียนรู้หรือศึกษาเพียงบางเรื่องที่สนใจ ซึ่งสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง หรือการถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่ง คณะบริการธุรกิจ สามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ของภาคธุรกิจได้โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาวิชา เพื่อการสร้างสร้างความเป็นเลิศให้แก่ผู้ประกอบการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะ จากคณะสู่บุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากบุคคลเข้าร่วมในโครงการต่างมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. เป้าหมาย
1. หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาศักย์ภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสูตรนอกที่ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนการสอนตามปกติ
2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและสหสาขาวิชาการอื่น ๆ

icon
วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)

วันที่ 01 Aug 2018
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 Aug 2018
โครงการประกวด NBS FRESHY

วันที่ 02 Aug 2018
โครงการร้องเพลงสถาบัน

วันที่ 03 Aug 2018
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขอนล่อง

วันที่ 04 Aug 2018
โครงการร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 05 Aug 2018
โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Aug 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
icon
icon