ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Training Center for Excellence Entrepreneur
(ชื่อย่อ) TCEE
หัวหน้าโครงการ อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
E-mail naraki@kku.ac.th
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กริช แรงสูงเนิน

พื้นที่/สถานที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ให้บริการ จ.หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง
- มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
1. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของคณะบริการธุรกิจที่ว่าด้วยมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของระบบการศึกษาปกติ หรือการศึกษาตามความต้องการ ทำให้ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบพิเศษที่อยู่นอกเหนือการเรียนการสอนตามปกติ ในขณะที่ สังคมโดยทั่วไป ได้มีการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับบุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ หรือกล่าวโดยรวมคือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าว ทางคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบของสหสาขาวิชา ทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ อาชีพต่างๆ ในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มีอิสระในการบริหารและการจัดการดำเนินการในโครงการนี้

2. ปัญหาและแนวทางปัญหา
จากการดำเนินธุรกิจหรือการทำงานในภาพธุรกิจต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาทางการจัดการ ความรู้ หรือต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตน แต่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาสู่การศึกษาในระบบปกติ หรือต้องการเรียนรู้หรือศึกษาเพียงบางเรื่องที่สนใจ ซึ่งสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง หรือการถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่ง คณะบริการธุรกิจ สามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ของภาคธุรกิจได้โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาวิชา เพื่อการสร้างสร้างความเป็นเลิศให้แก่ผู้ประกอบการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะ จากคณะสู่บุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากบุคคลเข้าร่วมในโครงการต่างมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. เป้าหมาย
1. หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาศักย์ภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสูตรนอกที่ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนการสอนตามปกติ
2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและสหสาขาวิชาการอื่น ๆ

icon
icon