ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หรือ CEISDA ย่อมาจาก Centre for Entrepreneurship, Innovation and SME Development in ASEAN  Region เป็นหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในภูมิภาคอาเซียน

 

       วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

          1) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และ SMEs ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

          2) เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และ SMEs ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

          3) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการทั่วไป ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

 

       ภาระกิจหลัก

         กิจกรรมการดำเนินงานหลักของศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ นวัตกรรม เพื่อSMEs ในภูมิภาคอาเซียนโดยสรุปได้แก่

         1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและ

         2) ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อนำผลงานไปสู่กระบวนการ (Research Based Learning/Teaching)

         3) ประสานงานและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและ SMEs  เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่ชุมชนในด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และด้านนวัตกรรม

         4) จัดโครงการอบรม สัมมนา และ/หรือ การประชุมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมแก่นักศึกษา นักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วไป

         5)  จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 นวัตกรรม และ SMEs

         6) ประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเครือข่ายทางนวัตกรรม และ SMEs

         7) ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในฐานข้อมูลระดับชาติ (Thailand Citation Index) และนานาชาติ (Referred Journal Article) เช่น Scopus, ISI

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon