ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หรือ CEISDA ย่อมาจาก Centre for Entrepreneurship, Innovation and SME Development in ASEAN  Region เป็นหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในภูมิภาคอาเซียน

 

       วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

          1) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และ SMEs ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

          2) เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และ SMEs ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

          3) เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการทั่วไป ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region, GMS) และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC)

 

       ภาระกิจหลัก

         กิจกรรมการดำเนินงานหลักของศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและ นวัตกรรม เพื่อSMEs ในภูมิภาคอาเซียนโดยสรุปได้แก่

         1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและ

         2) ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อนำผลงานไปสู่กระบวนการ (Research Based Learning/Teaching)

         3) ประสานงานและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและ SMEs  เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่ชุมชนในด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และด้านนวัตกรรม

         4) จัดโครงการอบรม สัมมนา และ/หรือ การประชุมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการธุรกิจนวัตกรรมแก่นักศึกษา นักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วไป

         5)  จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 นวัตกรรม และ SMEs

         6) ประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเครือข่ายทางนวัตกรรม และ SMEs

         7) ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในฐานข้อมูลระดับชาติ (Thailand Citation Index) และนานาชาติ (Referred Journal Article) เช่น Scopus, ISI

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
icon