icon China

 

 俗话说,讲师与学者之间知识的传播或转移并不能仅由倾听来学习,而应通过学者对问题的思考和分析来获得。然而,目前课堂上的教学方式普遍以讲述为主,因此学生的理解会受到时间和学习过程中的限度制约。这些教学方法不足以有效地建立学生严谨的思维,阅读,写作,口语和听力能力。

 

 

 

学院的政策要求每门课程都应同时侧重于理论和实践的教学,包括在国内外公共或私人组织的实地考察。学院决定了学生学习的两种类型,1)问题探索型学习,PBL模式,通过使用企业中发生的案例来定义问题并找到解决方案,以便学生可以在日常生活中使用。2)研究型学习,以RBL模式为指导,教授学生如何建立从基础研究到高级研究的研究体系。学生以此可以获得识别商业问题和查找相关处理方式的能力从而解决他们自己的商业问题。

 

 

 

  在学生发展和文化保存方面,所有的学生活动将会在教师的身份下进行,由此来创新毕业生期望值。每个学生必须有足够能力反映目标身份。

 

 

 

 “做专业,道德,智慧的毕业生”

 

 

 

教学目标重在培养一个工商管理学院的毕业生“创业的领导能力”以便能够创办自己的公司。

 

工商管理学院诚邀对此感兴趣的学生,当然还有那些寻求在本科和硕士学位学习的学生,作为我们“翡翠蓝院系”团队的一部分。我们决心培养优秀的国家或东盟领先毕业生,并承诺,我们的毕业生肯定会在未来的生活中取得成功。

 

 

วันที่ 01 / 01 / 1970
icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon