Degree B.A. (Bachelor of Arts) Number 4 Program

research
B.Acc. in Accountancy program
Bachelor of Accountancy
research
B.A. in Tourism
Bachelor of Arts
research
B.B.A. in Finance program
Bachelor of Business Administration
research
B.B.A. in International Business program
Bachelor of Business Administration

Degree M.A. (Master of Arts) Number 1 Program

research
M.B.A. in Entrepreneurship and Innovation program
Master of Business Administration
icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon