หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย   : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

            : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism)

             : B.A. (Tourism)

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความชำนาญในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8และหมวดที่ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. นักศึกษาต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 771/2548

4.เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์                                                15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                                                       9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                    102 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน                                                                       21 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาบังคับ                                                                      51 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชา เลือก                                                                     30 หน่วยกิต

- บังคับเลือกกลุ่มภาษา                                                                15 หน่วยกิต

- บังคับเลือกกลุ่มวิชาเอก                                                              15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6 หน่วยกิต

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             138 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ปี 2552

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon