หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย   : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

            : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism)

             : B.A. (Tourism)

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความชำนาญในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8และหมวดที่ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. นักศึกษาต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 771/2548

4.เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์                                                15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                                                       9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                    102 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน                                                                       21 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาบังคับ                                                                      51 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชา เลือก                                                                     30 หน่วยกิต

- บังคับเลือกกลุ่มภาษา                                                                15 หน่วยกิต

- บังคับเลือกกลุ่มวิชาเอก                                                              15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6 หน่วยกิต

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             138 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ปี 2552

icon
icon