หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สาขาวิชาบัญชี

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       บัญชีบัณฑิต    (บช.บ.)

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

ปรัชญา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการประกอบวิชาชีพอิสระ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีต่อไป

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  หมวดที่8  และหมวดที่ 9  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ(วิชาบังคับและวิชาเลือก)  ไม่น้อยกว่า2.00  ในหลักสูตรนี้ และต้องสอบผ่าน”การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘)”

 

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30  หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  15

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                       12

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                  3            

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      99  หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                       45

2.2  กลุ่มวิชาบังคับ                                                     42

2.3  กลุ่มวิชาเลือก                                                      12           

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6  หน่วยกิต

         รวม                                                          135  หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาบัญชี

 

มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

icon
icon