หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สาขาวิชาบัญชี

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       บัญชีบัณฑิต    (บช.บ.)

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

ปรัชญา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการประกอบวิชาชีพอิสระ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีต่อไป

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  หมวดที่8  และหมวดที่ 9  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ(วิชาบังคับและวิชาเลือก)  ไม่น้อยกว่า2.00  ในหลักสูตรนี้ และต้องสอบผ่าน”การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘)”

 

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30  หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  15

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                       12

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                  3            

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      99  หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                       45

2.2  กลุ่มวิชาบังคับ                                                     42

2.3  กลุ่มวิชาเลือก                                                      12           

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6  หน่วยกิต

         รวม                                                          135  หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาบัญชี

 

มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon