หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program in Entrepreneurship and Innovation


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม)
บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม)
Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation)
M.B.A. (Entrepreneurship and Innovation)

 

3.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


ปรัชญา

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในการเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง ปรับตัวรู้ทัน มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนถึงการใช้หลักความพอเพียง เพื่อสร้างธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน เสถียรภาพ ความยั่งยืน และนำธุรกิจไปสู่ความเป็นสากล


วัตถุประสงค์

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการเป็นผู้ประกอบการ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(5) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้หลักความพอเพียงเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้ธุรกิจเกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืน


4. จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาภาคการที่ 1 จำนวน 40 คนและภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 10 คน


5. วิชาเอก
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

6. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

 

 

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่

 

8. รูปแบบของหลักสูตร
8.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) และแผน ข (การศึกษาอิสระและเรียนรายวิชา)
8.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
8.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 

9. โครงสร้างหลักสูตร

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39

39

1)  หมวดวิชาบังคับ

      1.1  หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

      1.2  หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต

 

6

21

 

 6

21

2)  หมวดวิชาเลือก

6

12

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

-

4)  วิชาการศึกษาอิสระ

-

6

 

 

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

icon
icon