หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Business Administration (International Business)

 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :   B.B.A. (International Business)

ปรัชญา

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ทฤษฎีทางด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

  1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
  2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับ45 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

      138

หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

9

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย์

6

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม

- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

- กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

6

3

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

102

หน่วยกิต

- วิชาวิชาแกน

39

หน่วยกิต

- วิชาบังคับ

48

หน่วยกิต

- วิชาเลือก

       15

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

มคอ.2 หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศicon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon