หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Business Administration (International Business)

 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :   B.B.A. (International Business)

ปรัชญา

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ทฤษฎีทางด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

  1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
  2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับ45 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

      138

หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

9

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย์

6

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม

- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

- กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

6

3

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

102

หน่วยกิต

- วิชาวิชาแกน

39

หน่วยกิต

- วิชาบังคับ

48

หน่วยกิต

- วิชาเลือก

       15

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

มคอ.2 หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศicon
icon