หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน

              : บธ.บ.(การเงิน)

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration (Finance)

              : B.B.A. (Finance)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพ  มีคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพของตนเอง   ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก 54 หน่วยกิต  ในหลักสูตรนี้

3. นักศึกษาที่มีรหัส 52 เป็นต้นไปต้องสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ฯ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ (อ้างอิงตามประกาศฯฉบับที่ ๘๑๙/๒๕๕๒)

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        30     หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                      9     หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                           15     หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                      6     หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                            99     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                            45     หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                          54     หน่วยกิต

     2.2.1 วิชาบังคับ                                                        42

     2.2.2 วิชาเลือก                                                        12

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6     หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         135      หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรการเงิน

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาการเงิน

 

มคอ.2 หลักสูตรการเงิน

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon