หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน

              : บธ.บ.(การเงิน)

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration (Finance)

              : B.B.A. (Finance)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพ  มีคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพของตนเอง   ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก 54 หน่วยกิต  ในหลักสูตรนี้

3. นักศึกษาที่มีรหัส 52 เป็นต้นไปต้องสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ฯ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ (อ้างอิงตามประกาศฯฉบับที่ ๘๑๙/๒๕๕๒)

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        30     หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                      9     หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                           15     หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                      6     หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                            99     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                            45     หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                          54     หน่วยกิต

     2.2.1 วิชาบังคับ                                                        42

     2.2.2 วิชาเลือก                                                        12

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6     หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         135      หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรการเงิน

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาการเงิน

 

มคอ.2 หลักสูตรการเงิน

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon