หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน

              : บธ.บ.(การเงิน)

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration (Finance)

              : B.B.A. (Finance)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพ  มีคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพของตนเอง   ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก 54 หน่วยกิต  ในหลักสูตรนี้

3. นักศึกษาที่มีรหัส 52 เป็นต้นไปต้องสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ฯ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ (อ้างอิงตามประกาศฯฉบับที่ ๘๑๙/๒๕๕๒)

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        30     หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                      9     หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                           15     หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                      6     หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                            99     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                            45     หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                          54     หน่วยกิต

     2.2.1 วิชาบังคับ                                                        42

     2.2.2 วิชาเลือก                                                        12

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6     หน่วยกิต

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         135      หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรการเงิน

 

ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายรายวิชาในสาขาการเงิน

 

มคอ.2 หลักสูตรการเงิน

icon
icon