ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมสานุวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนธุรกิจ
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 ที่ นร 0731.2/ว100 ลว 12 มิ.ย. 61
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  • 10/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอจัดส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  • 10/08/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศาหัวข้อ "มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0 "
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศการประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถาพิเศา เรื่อง การศึกษาไทยยุค4.0
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาศครบรอบ 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 36 ปี กายภาพบำบัด
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่อง Healthcare in Thailand 4.0 8-10 ส.ค. 61
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การศึกษาอบรม หลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา (หมู่บ้านเด็กโสสะ)
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพ่ิมเติม)
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กร GJ Education(Thailand)
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำนักงานการคลัง รุ่นที่ 7
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม "GMSARN International Conference 2018"
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานทางวาการสำหรับคณาจารย์
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 18/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 18/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ก.ค. 61 รุ่นที่ 2 24-26 ก.ค.61
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที 7 และศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 3) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมห
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การศึกษาไทยยุค 4.0
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสุนทรียศาสตร์ ศิลปะการออกแบบเพื่อสร้างอาชีพอิสระเสริมรายได้
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • จัดส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. และระเบียบกระทรวงการคลัง
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน ASEA-UNINET Staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาลันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื่นด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thaijob.com
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ่ตางประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.61
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 https:ird.kku.ac.th
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา กำเนิดและพัฒนาการตลาดสดและผู้ค้ารายย่อย ในภาคอีสาน
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแแบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UNESCO's Participation Programme สำหรับ 2018 - 2019
  • 04/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งแนวปฏิบัติการในการขอกำหนดเลขที่หนังสือสั่งการ และประกาศ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 ประเทศี่ปุ่น
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานวิจัยการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 3
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDBP Camp) รุ่นที่ 8
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชากรระดับชาติเรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of I.R. of Iran
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การจัดทำหนังสือราชการ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ(Media Innovation) ในโครงการ "MCOT INNO 2018"
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 6(ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 2) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใ
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากาารนานาชาติของศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "การพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนา"
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการการแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/256
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาสรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
  • 31/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารทั่วไป
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • ดาวน์โหลด
  • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
  • 07/07/2017
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4)
  • 18/11/2016
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ(Open Class) ครั้งที่ 12
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ 2018 Fang Chia U. International Summer School
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา ภาคปลาย 2560
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญไปทัศนศึกษา ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 28 พ.ค. -1 มิถุนายน 2561
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 2560
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM THAILAND HERB WORLE 2018
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประเภทสนุกเกอร์และบิลเลียด 4 เม.ย. 61
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การสมัครตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศฮังการี ประจำปี 2560 - 2561
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. / รศ./ศ รุ่นที่ 5
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันเปตองภายในเพื่อคัดตัวนักกีฬา
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Diplomatic Academy DA, Vienna School of International Studies
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย DARMASISWA Scholarship Program
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเสนอราคาที่พักและการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและยา เครื่องสำอางค์และการโฆษณา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 Walailak Cultural Camp 2018 (WUCC2018) 16-23 มิถุนายน 2561
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2018 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • นบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ฯ 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Yamaguchi University Summer Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน ASEM Work Placement Programme
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชสัมพันธ์ทุนโคลัมโบส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ซือหัง
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวปรเะชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • Mphil and PhD Studies in Hong Kong
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • Summer School at UCL
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำสนับสนุนดอกป๊อปปี้ ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • รณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มมแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ1,000 บ." ปีที่ 2
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2561
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ การดำเนินการกรณีมีผู็ยื่นข้อเสนอรายเดียว แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้้อจัดจ้างฯ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับขาติ ครัร้งที่ 13
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย Thai Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย International Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรีย
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัด Announcement Institute of International Education Replacement of TOEFL PBT by TOEFL ITP
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญีปุ่น 2018 โดย JSPS ในวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green Asia and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เชิญเข้าร่วมสัมมนางาน Smartclass Room V.4.0
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ Universitas Negeri Semarang (UNNES)
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติในต่างประเทศ ประจำง
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2557 และ ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2256/2560
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจัยและพัฒน
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักเกณฑ์และวิีธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลอกเป็นพนันกงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กฟันดี วิธี SELF CARE
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หนังสือจดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 12/2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุน Fulbright ประจำปี 2561
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The CommTECH Camp Insight 2018 Program in Surabaya Indonesia
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่1 (INCBAA 2018)
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 9 รายการ
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ในการขอเชิญประชุม ASAIHL ณ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.60
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครงอเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4 )
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสรบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายภาพง่าย ๆ By suwat วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "U.S.Education and Scholarship Opportunities" และทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ International Research Conference on "Conversation and Development" November 23, 2017
   • 17/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
   • 18/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
   • 18/10/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และฉบับที่ 1672/2560
   • 11/09/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่่อง NRPM กับการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศฯ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2017 Frontiers in Dengue virus and Zika virus Infections Forum at NCKU ระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค.60
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคล งานแผนและทรัพยากรบุคคล
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และ (ฉบับที่ 1672/2560)
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย.60 ณ ประเทศพม่า
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน Cambodian International Education Fair 2017 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ 1. ผลการเยื่อนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนขอความรวมมือประชาสัมพันธ์โครางการมอบทุนศึกษาต่อประเทศจีน
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ 1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายแลขโทรศัพท์คณะเทคนิคการแพทย์
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพง่ายๆ by Suwat
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน the 2nd International Education Week ระหว่างวันที่ 22 - 27 ก.ย.60
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคลั่ง และยั่งยืน"
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก EU ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕ ปี ๑๒ ศูนย์วิจัย
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile+3 สำหรับอาจารย์เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Porto
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เรียน ถึงคณบดีทุกคณะ เรียน กรรมการสภาพนักงาน เรียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียน หน.งานสวัสดิการ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม the 6th ASEF Rectors' Conference and Student' Forum (ARC6)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • Universities representing Thailand - 8th USLS at United Nations Thailand
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Times Higher Education Research Excellence Summit : Asia Pacific
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการวิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงาน"เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดัับนานาชาติ Research Instrument Expo 2017
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Startup
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มข. และอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขยายเวลาการให้โควตาเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รุ่น 4
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ระบบบริการติดตามการส่งเกรดรายวิชา
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticห (LLLD) ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 หลักสูตร
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The Innovation and Impact summit
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายผู้สอน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 24-25 มิ.บ. 60 ณ โพศรีวิลเลจ อ.เมือง จ.อุดรธานี
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE THAILAND) ประจำปี 2561
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดิโอ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งขั้นตอนการดำเนินเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ครูบรรณารักษ์/ครูภาษาไทย/ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในโอกาสที่บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด ครบรอบ 25 ปี ในปี 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • อบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานคลัง" 21-22 ก.ค. 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธฺ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018)
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics วันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ เมือง Ahwaz
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Citi Program
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิลปะสุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างงานอาชีพอิสระเสริมรายได้
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้ารวมประชุมชี้แจงและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4(4th Business Management International Conference (BMIC))
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฟังบรรยายและสาธิตฐานข้อมูล Web of Science
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017"
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU Startup Mini workshop รอบที่สอง
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 Wunca
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2017 International Summer Program at Konkuk University in Seoul ประเทศเกาหลี
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • World Reputation Forum / Join experts from University of Oxford, Harvard University and the Wall Street Journal
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น“หลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน”
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 1)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน ASEA-UNINET staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information of Technology (VIIT)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The APAC University Rankings: THE Research Excellence Summit on 3-5 July 2017,China Medical University,Taiwan
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมเครือข่าย SET Corner กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด AEC ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป้นภาษาอังกฤษ (English Capacity Builing in High Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนหนังสือราชการ รายชื่อผู้ทิ้งงาน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรืในการดำรงชีพ(ฉบ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Hubert H. Humphrey Fellowship Program for the Academic Year 2018-2019
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • จดหมายข่าว วช.
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 24 พ.ค.60
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/05/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน เมษายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 17
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • United Nations Development Programme Partnership With Humanit Affairs United Kingdom
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • NIE Executive Programme for System-Level Education Leaders (ExSEL)
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • รัฐบาลรัฐเซียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Moscow International Education Fair 2017
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันที่ 30 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวฉบับ สวัสดีปีระกา (มกราคม-มีนาคม 2560) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ข่าวการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเพิงถอนรายชื่อผุู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Cultural Trip) ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk and Management Control) รุ่นที่ 4
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Thailand's Weather Futures : จับลมฟ้าอากาศ มาขายในตลาด TFEX
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 3)
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ รายชื่อผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบี
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation to apply for Governmental Scholarship or National Chung Cheng University (CCU) Scholarship
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Higher Education Challenges in Shaping National Competitiveness in Makassar during 16-19 May 2017
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Global Mindsets for thailand 4.0 The Minds and the practices
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการ ASEM Work Placement Programme ในวันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวก งดให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา วันที่ 18-19 มี.ค. 60
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัญชาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 4)
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.60
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจรย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การประกวดและขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2560
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Air Asia Fellowship Program จาก ASAIHL
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ../2560 เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Grean Wall Co - Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The 3rd APUCEN SUMMIT 2017
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 535/2560) เรื่อง เปลี่ยนชื่อสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 536/2560) เรือ่ง จัดตั้งศูนย์วิจัยเ
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation to participate in international Eureka Innovation Exhibition 2017 (i-EIE 2017)
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 7/2560
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ จดหมายข่าว วช
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขอคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • UBC Vancouver Summer Program 2017 - Registration still open
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การกำหนดให้มีการให้อนุปริญญาของคณะหรือหลักสูตร
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญยื่นสมัครทุน "การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 " สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2560" ในวันอังคารที่ 7 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • รับสมครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่ผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Enyrepreneurs)
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการ FameLab Thailland การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • อเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศบสตมวาร(100 วัน)
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจำปีการศึกษา 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Chinese International Education EXhibition Tour(CIEET 2017X กำหนดจัดงาน 22 Chinese International Education Exhibition Tour
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ(Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • General English Proficiency Online Test by EOL System วันที่ 26 ก.พ. 60
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7128/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโบยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมบริจาคและเข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท พี่ห้น้อง ครั้งที่ 16
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน และหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ การผลิตตำราหนังสือ รุ่น 3
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์พื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017SSIS
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศมข. 2083/2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชาฯ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwrok :RUN) ครั้งที่ 3" RUN for Thainland 4.0"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันที่ 9 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • 2017 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-House Seminar in Economics กำหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การจัดฝึกอบรม นักบริหารพัสดุหลักสูตร Certificate in Purchasing program
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 72/2560) เรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การติดต่อประสานงานด้านไปรษณีย์
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเอกสารเพื่อให้ลงนาม
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งทีมร่วมการแข่งขันตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2560
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The Vienna School of International Studies "Diplomatische Akademie Wien"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 4 และ RGJ Seminar Series 117
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่้่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • News from Kuhne Logistics University (KLU),Hamburg
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2560
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เThe Asia Universities Summit 2017
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop:powerful English Presentation at Academic Conferences
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ประเทศเวียดนาม
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • UniverCITY Development Asia Education as a catalyst for development 7th-8th December 2016/Kuala Lumpur, Malaysia
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 13th edition of Prague Summer Schools on 1-8 July 2017
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Universities Summit
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 11th annual International Technology, Education and Development Conference 6-8 March,2017
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การจัดทำงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนาน
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละการให้ทุนโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพิ่มเงินเดือน 1.4 เท่า และ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • The 15th IAU General Conference in Bangkok on 13-16 November 2016
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวาชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเพณีลอยกระทง ถวายเป็นพระราชกุศล
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโทปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สกอฺ)
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1882/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 13th edition of Prague Summer Schools
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (PTA Robot Contest Thailand Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ (รายชื่อผู้ทิ้งงาน)
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานจากปกติปิดทำการ 16.30 น. เป็น 17.00 น. สำนักงานการกีฬา
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งเอกสารประกาศคณะกรรมเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงานฯ ฉบับ 4/2559
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัตการ "การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media"
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า)ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560(ปีที่ 2/4)
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an Academic Manuscript
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ PES. โดยการแจกโบชัวร์
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางบริการวิชาการ
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น JSPS ในวันที่ 8 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEAMEO RECSAM หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559-2560
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2)
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SIS
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 1. การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 2. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ราย ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค อาร์ ที แอพพพาเรล
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสนันสุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบค้นสิทธิบัตร" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept paper)กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพานิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ 15 พ.ย.59 พูลแมน
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม" วันที่ 2 พฤศจิกาย 2559
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560" ของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งสำเนาหนังสือราชการเรื่อง "ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference Instructional Design for Autonomous Learners
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดจัดพิธีลงนามถวายอาลัย
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน" โดย Elite Study in Taiwan Project Office Ministry of Education ประเทศไต้หวัน ในวันอังคารที่ 8 พ.ย.59 เวลา 15.0
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 พ.ย. 59 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ระชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 2 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 2
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส" ในวันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์เสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2016 ของ GMSARN
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560"
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาเอกสาร ขอเชิญเข้าร่วมงาน FOOD and HOTELEX 2016
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวด
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งการขยายเวลาการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศ มข. ฉบับที่ 1232/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดเวทีนานาชาติ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.60 ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสันพันธ์การจัดสัมมนา Going Global 2017:Global Cities : connecting talent , driving change ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ค. 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อขอ ศ."
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศกึษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ปี พ.ศ. 2559
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ(International Grant Proposal Writing) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำเนาหนังสือราชการ
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่ 5
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)สกว.
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการส่งเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt pay)
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation letter for the SEA Regional Conference entitled "Building Peace through Education and Innovation"
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เวียนประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก AMEXCID
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 65
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุน "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาติ IAU 15th General Conference Conference Higher Education
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Opening of applications for chevening scholarships 2017/2018
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชากรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน(ประเพณีเชียร์กลาง)
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • จดหมายข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน The Hitachi Global Foundation's Programs in 2017 ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด แม่น้ำเจ้าพระยา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน International Student Day 2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแก่นักศึกษาต่างชาติในสังกัด วันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • พิจารณาส่งบุคลากรประเภทคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2559
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Ernt Mach Grant-ASEA-UNINET
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ข่าวจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งนักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Eramus+
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • Inviation to the 7th International Research Symposium in Service Management 2016
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 3)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การประชาสัมพันธืเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์รับสมัครล่ามภาษา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile + (Erasmus)
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ International Quality in Australian Universities
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้ซิกา(Zika virus disease)
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 11
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2559
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 25 และหลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 3
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • งาน Education USA Fairs 2016
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทาลัยยูนนาน
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัีครงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2480/2558) เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professional Chair Grants 2015-2016
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ทุนวิจัยและทุนการสอนหนังสือของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้แก่นักศึกษาอเมริกันในแบบฟอร์ม Resources for U.S. Students
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประขาคมอาเซียน
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึษา ณ Kannazawa University ประเทศญี่ปุ่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้ังที่ 14)
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Campus France Tour 2015
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa(UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แนวทางการบริกค่ารักษาพยาบาล
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เขิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP Phone)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ Park&Pick Service จุดบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง"
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2254/2558 เรื่อง นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์งาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • call for Applications to the SEARCA Regional Professrial Chair Grants 2015-2016
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • The 1st International Symposium on Marine Medicine Invitation
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลการและนักศึกษา
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN-China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน" โครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 " ( สกว.)
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • 2016 Franco-Thai Scholarship Program Guidelines for application
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATIN AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนห้องประชุม
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
  icon
  วันที่ 28 Sep 2018
  ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 01 Oct 2018
  ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

  วันที่ 01 Oct 2018
  ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

  วันที่ 01 Oct 2018
  การสอบภาคกลาง (2/2560)

  วันที่ 01 Nov 2018
  วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  วันที่ 06 Nov 2018
  การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

  วันที่ 07 Nov 2018
  Homeroom (ครั้งที่2/2561)

  วันที่ 26 Nov 2018
  การสอบปลายภาค(1/2561)

  วันที่ 01 Dec 2018
  ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

  วันที่ 01 Dec 2018
  งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
  icon
  icon