ดาวน์โหลดเอกสาร

 • News on September 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และฉบับที่ 1672/2560
  • 11/09/2017
  • Download
 • News on August 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่่อง NRPM กับการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศฯ
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2017 Frontiers in Dengue virus and Zika virus Infections Forum at NCKU ระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค.60
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
  • 07/08/2017
  • Download
  • การติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคล งานแผนและทรัพยากรบุคคล
  • 05/09/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และ (ฉบับที่ 1672/2560)
  • 05/09/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย.60 ณ ประเทศพม่า
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงาน Cambodian International Education Fair 2017 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60
  • 05/09/2017
  • Download
  • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ 1. ผลการเยื่อนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนขอความรวมมือประชาสัมพันธ์โครางการมอบทุนศึกษาต่อประเทศจีน
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
  • 05/09/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ 1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  • 05/09/2017
  • Download
  • โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  • 05/09/2017
  • Download
  • การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
  • 05/09/2017
  • Download
  • แจ้งหมายแลขโทรศัพท์คณะเทคนิคการแพทย์
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพง่ายๆ by Suwat
  • 05/09/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  • 05/09/2017
  • Download
 • News on July 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงาน the 2nd International Education Week ระหว่างวันที่ 22 - 27 ก.ย.60
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคลั่ง และยั่งยืน"
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก EU ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
  • 07/08/2017
  • Download
  • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
  • 07/08/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕ ปี ๑๒ ศูนย์วิจัย
  • 07/08/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile+3 สำหรับอาจารย์เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Porto
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เรียน ถึงคณบดีทุกคณะ เรียน กรรมการสภาพนักงาน เรียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียน หน.งานสวัสดิการ
  • 07/08/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม the 6th ASEF Rectors' Conference and Student' Forum (ARC6)
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  • 07/08/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ
  • 07/08/2017
  • Download
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 07/08/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • 07/08/2017
  • Download
 • News on June 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • Universities representing Thailand - 8th USLS at United Nations Thailand
  • 16/06/2017
  • Download
  • Times Higher Education Research Excellence Summit : Asia Pacific
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการวิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญร่วมงาน"เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดัับนานาชาติ Research Instrument Expo 2017
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Startup
  • 16/06/2017
  • Download
  • หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มข. และอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน 2560
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
  • 16/06/2017
  • Download
  • ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขยายเวลาการให้โควตาเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รุ่น 4
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ระบบบริการติดตามการส่งเกรดรายวิชา
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticห (LLLD) ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
  • 16/06/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 หลักสูตร
  • 16/06/2017
  • Download
  • การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  • 16/06/2017
  • Download
  • The Innovation and Impact summit
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายผู้สอน
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 24-25 มิ.บ. 60 ณ โพศรีวิลเลจ อ.เมือง จ.อุดรธานี
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE THAILAND) ประจำปี 2561
  • 16/06/2017
  • Download
  • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 16/06/2017
  • Download
  • การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดิโอ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
  • 16/06/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอส่งขั้นตอนการดำเนินเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  • 16/06/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ครูบรรณารักษ์/ครูภาษาไทย/ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในโอกาสที่บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด ครบรอบ 25 ปี ในปี 2560
  • 16/06/2017
  • Download
  • อบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานคลัง" 21-22 ก.ค. 2560
  • 16/06/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
  • 05/07/2017
  • Download
  • ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560
  • 05/07/2017
  • Download
  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
  • 05/07/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธฺ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 05/07/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018)
  • 05/07/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics วันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ เมือง Ahwaz
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Citi Program
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิลปะสุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างงานอาชีพอิสระเสริมรายได้
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้ารวมประชุมชี้แจงและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4(4th Business Management International Conference (BMIC))
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฟังบรรยายและสาธิตฐานข้อมูล Web of Science
  • 05/07/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017"
  • 05/07/2017
  • Download
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
  • 05/07/2017
  • Download
 • News on May 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU Startup Mini workshop รอบที่สอง
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 Wunca
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2017 International Summer Program at Konkuk University in Seoul ประเทศเกาหลี
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • World Reputation Forum / Join experts from University of Oxford, Harvard University and the Wall Street Journal
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น“หลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน”
  • 19/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 1)
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
  • 19/05/2017
  • Download
  • ทุน ASEA-UNINET staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 19/05/2017
  • Download
  • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
  • 19/05/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information of Technology (VIIT)
  • 19/05/2017
  • Download
  • The APAC University Rankings: THE Research Excellence Summit on 3-5 July 2017,China Medical University,Taiwan
  • 19/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญประชุมเครือข่าย SET Corner กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด AEC ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • การเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP)
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
  • 19/05/2017
  • Download
  • หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
  • 19/05/2017
  • Download
  • การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 19/05/2017
  • Download
  • รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป้นภาษาอังกฤษ (English Capacity Builing in High Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 19/05/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนหนังสือราชการ รายชื่อผู้ทิ้งงาน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรืในการดำรงชีพ(ฉบ
  • 19/05/2017
  • Download
  • Hubert H. Humphrey Fellowship Program for the Academic Year 2018-2019
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน
  • 19/05/2017
  • Download
  • จดหมายข่าว วช.
  • 19/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • 19/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 19/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 24 พ.ค.60
  • 19/05/2017
  • Download
 • News on April 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 17
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • 02/05/2017
  • Download
  • การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28
  • 02/05/2017
  • Download
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
  • 02/05/2017
  • Download
  • United Nations Development Programme Partnership With Humanit Affairs United Kingdom
  • 02/05/2017
  • Download
  • NIE Executive Programme for System-Level Education Leaders (ExSEL)
  • 02/05/2017
  • Download
  • รัฐบาลรัฐเซียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Moscow International Education Fair 2017
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันที่ 30 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวฉบับ สวัสดีปีระกา (มกราคม-มีนาคม 2560) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • 02/05/2017
  • Download
  • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
  • 02/05/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเพิงถอนรายชื่อผุู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ
  • 02/05/2017
  • Download
 • ประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • กำหนดการประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • Download
 • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • Download
 • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • Download
  • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
  • 31/03/2017
  • Download
 • News on March 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Cultural Trip) ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
  • 03/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk and Management Control) รุ่นที่ 4
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Thailand's Weather Futures : จับลมฟ้าอากาศ มาขายในตลาด TFEX
  • 03/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 3)
  • 03/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก
  • 03/03/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ รายชื่อผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบี
  • 03/03/2017
  • Download
  • แนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • 03/03/2017
  • Download
  • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
  • 03/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5
  • 03/03/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
  • 15/03/2017
  • Download
  • Invitation to apply for Governmental Scholarship or National Chung Cheng University (CCU) Scholarship
  • 15/03/2017
  • Download
  • ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 15/03/2017
  • Download
  • ประกาศรับสมัครทนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Higher Education Challenges in Shaping National Competitiveness in Makassar during 16-19 May 2017
  • 15/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
  • 15/03/2017
  • Download
  • ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์
  • 15/03/2017
  • Download
  • Global Mindsets for thailand 4.0 The Minds and the practices
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการ ASEM Work Placement Programme ในวันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขออภัยในความไม่สะดวก งดให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา วันที่ 18-19 มี.ค. 60
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัญชาสู่การปฏิบัติ
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 15/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 28/03/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
  • 28/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
  • 28/03/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 4)
  • 28/03/2017
  • Download
  • เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.60
  • 28/03/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจรย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์การประกวดและขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2560
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Air Asia Fellowship Program จาก ASAIHL
  • 28/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  • 28/03/2017
  • Download
  • แจ้งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ../2560 เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
  • 28/03/2017
  • Download
  • ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Grean Wall Co - Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
  • 28/03/2017
  • Download
  • Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship
  • 28/03/2017
  • Download
  • The 3rd APUCEN SUMMIT 2017
  • 31/03/2017
  • Download
  • ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 535/2560) เรื่อง เปลี่ยนชื่อสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 536/2560) เรือ่ง จัดตั้งศูนย์วิจัยเ
  • 31/03/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
  • 31/03/2017
  • Download
  • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
  • 31/03/2017
  • Download
  • Invitation to participate in international Eureka Innovation Exhibition 2017 (i-EIE 2017)
  • 31/03/2017
  • Download
  • เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 7/2560
  • 31/03/2017
  • Download
  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
  • 31/03/2017
  • Download
 • News on February 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ จดหมายข่าว วช
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขอคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  • 14/02/2017
  • Download
  • UBC Vancouver Summer Program 2017 - Registration still open
  • 14/02/2017
  • Download
  • การกำหนดให้มีการให้อนุปริญญาของคณะหรือหลักสูตร
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญยื่นสมัครทุน "การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 " สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2560" ในวันอังคารที่ 7 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล
  • 14/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
  • 14/02/2017
  • Download
 • News on January 2017
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • รับสมครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่ผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Enyrepreneurs)
  • 16/01/2017
  • Download
  • โครงการ FameLab Thailland การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
  • 16/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
  • 16/01/2017
  • Download
  • อเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศบสตมวาร(100 วัน)
  • 16/01/2017
  • Download
  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
  • 16/01/2017
  • Download
  • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจำปีการศึกษา 2560
  • 16/01/2017
  • Download
  • EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK
  • 16/01/2017
  • Download
  • Chinese International Education EXhibition Tour(CIEET 2017X กำหนดจัดงาน 22 Chinese International Education Exhibition Tour
  • 16/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  • 16/01/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ(Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 16/01/2017
  • Download
  • General English Proficiency Online Test by EOL System วันที่ 26 ก.พ. 60
  • 16/01/2017
  • Download
  • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7128/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017
  • 24/01/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโบยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 24/01/2017
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเชิญร่วมบริจาคและเข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท
  • 24/01/2017
  • Download
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
  • 24/01/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท พี่ห้น้อง ครั้งที่ 16
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน และหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ การผลิตตำราหนังสือ รุ่น 3
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
  • 24/01/2017
  • Download
  • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
  • 24/01/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์พื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017SSIS
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอส่งประกาศมข. 2083/2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชาฯ
  • 24/01/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  • 24/01/2017
  • Download
  • ขอเชิญประชุมเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwrok :RUN) ครั้งที่ 3" RUN for Thainland 4.0"
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อ
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
  • 06/02/2017
  • Download
  • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันที่ 9 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
  • 06/02/2017
  • Download
  • 2017 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-House Seminar in Economics กำหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • 06/02/2017
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
  • 06/02/2017
  • Download
  • การจัดฝึกอบรม นักบริหารพัสดุหลักสูตร Certificate in Purchasing program
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 72/2560) เรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 06/02/2017
  • Download
  • การติดต่อประสานงานด้านไปรษณีย์
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเอกสารเพื่อให้ลงนาม
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอเชิญส่งทีมร่วมการแข่งขันตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2560
  • 06/02/2017
  • Download
  • The Vienna School of International Studies "Diplomatische Akademie Wien"
  • 06/02/2017
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
  • 06/02/2017
  • Download
  • อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 4 และ RGJ Seminar Series 117
  • 06/02/2017
  • Download
 • News on Decomber 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่้่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 30/12/2016
  • Download
  • News from Kuhne Logistics University (KLU),Hamburg
  • 30/12/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
  • 30/12/2016
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2560
  • 30/12/2016
  • Download
  • เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
  • 30/12/2016
  • Download
  • The Asia Universities Summit 2017
  • 30/12/2016
  • Download
 • News on November 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop:powerful English Presentation at Academic Conferences
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
  • 03/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ประเทศเวียดนาม
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  • 03/11/2016
  • Download
  • UniverCITY Development Asia Education as a catalyst for development 7th-8th December 2016/Kuala Lumpur, Malaysia
  • 03/11/2016
  • Download
  • 13th edition of Prague Summer Schools on 1-8 July 2017
  • 03/11/2016
  • Download
  • Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Universities Summit
  • 03/11/2016
  • Download
  • 11th annual International Technology, Education and Development Conference 6-8 March,2017
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • 03/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การจัดทำงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
  • 03/11/2016
  • Download
  • ผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนาน
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละการให้ทุนโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
  • 03/11/2016
  • Download
  • การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพิ่มเงินเดือน 1.4 เท่า และ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
  • 03/11/2016
  • Download
  • The 15th IAU General Conference in Bangkok on 13-16 November 2016
  • 03/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวาชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย"
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเพณีลอยกระทง ถวายเป็นพระราชกุศล
  • 03/11/2016
  • Download
  • ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโทปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สกอฺ)
  • 08/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560
  • 08/11/2016
  • Download
  • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ 2559
  • 08/11/2016
  • Download
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1882/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 18/11/2016
  • Download
  • 13th edition of Prague Summer Schools
  • 18/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
  • 18/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (PTA Robot Contest Thailand Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
  • 18/11/2016
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ (รายชื่อผู้ทิ้งงาน)
  • 18/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
  • 18/11/2016
  • Download
  • ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)
  • 18/11/2016
  • Download
  • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานจากปกติปิดทำการ 16.30 น. เป็น 17.00 น. สำนักงานการกีฬา
  • 18/11/2016
  • Download
  • ขอส่งเอกสารประกาศคณะกรรมเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงานฯ ฉบับ 4/2559
  • 24/11/2016
  • Download
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัตการ "การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media"
  • 24/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า)ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 24/11/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560
  • 24/11/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560(ปีที่ 2/4)
  • 24/11/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
  • 01/12/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an Academic Manuscript
  • 01/12/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ PES. โดยการแจกโบชัวร์
  • 01/12/2016
  • Download
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางบริการวิชาการ
  • 01/12/2016
  • Download
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
  • 01/12/2016
  • Download
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น JSPS ในวันที่ 8 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2
  • 01/12/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
  • 01/12/2016
  • Download
 • News on October 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
  • 07/10/2016
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
  • 07/10/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ทุน SEAMEO RECSAM หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559-2560
  • 07/10/2016
  • Download
  • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
  • 07/10/2016
  • Download
  • ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
  • 07/10/2016
  • Download
  • ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก
  • 07/10/2016
  • Download
  • ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
  • 07/10/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2)
  • 07/10/2016
  • Download
  • การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 07/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SIS
  • 07/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  • 13/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 1. การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 2. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ราย ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค อาร์ ที แอพพพาเรล
  • 13/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสนันสุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • 13/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบค้นสิทธิบัตร" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • 13/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept paper)กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพานิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • 13/10/2016
  • Download
  • การให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
  • 18/10/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ 15 พ.ย.59 พูลแมน
  • 18/10/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม" วันที่ 2 พฤศจิกาย 2559
  • 18/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560" ของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • 19/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
  • 19/10/2016
  • Download
  • ขอส่งสำเนาหนังสือราชการเรื่อง "ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference Instructional Design for Autonomous Learners
  • 19/10/2016
  • Download
  • คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดจัดพิธีลงนามถวายอาลัย
  • 19/10/2016
  • Download
  • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน" โดย Elite Study in Taiwan Project Office Ministry of Education ประเทศไต้หวัน ในวันอังคารที่ 8 พ.ย.59 เวลา 15.0
  • 26/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 พ.ย. 59 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
  • 26/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
  • 26/10/2016
  • Download
  • ระชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
  • 26/10/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 2 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 2
  • 26/10/2016
  • Download
 • News on September 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน
  • 06/09/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส" ในวันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์เสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2016 ของ GMSARN
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560"
  • 07/09/2016
  • Download
  • นำส่งสำเนาเอกสาร ขอเชิญเข้าร่วมงาน FOOD and HOTELEX 2016
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวด
  • 07/09/2016
  • Download
  • แจ้งการขยายเวลาการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
  • 07/09/2016
  • Download
  • ประกาศ มข. ฉบับที่ 1232/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  • 07/09/2016
  • Download
  • แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดเวทีนานาชาติ
  • 07/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.60 ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่
  • 07/09/2016
  • Download
  • การประชาสันพันธ์การจัดสัมมนา Going Global 2017:Global Cities : connecting talent , driving change ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ค. 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • 07/09/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อขอ ศ."
  • 13/09/2016
  • Download
  • วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • 13/09/2016
  • Download
  • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศกึษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ปี พ.ศ. 2559
  • 13/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ(International Grant Proposal Writing) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • 13/09/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
  • 13/09/2016
  • Download
  • กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
  • 23/09/2016
  • Download
  • แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำเนาหนังสือราชการ
  • 23/09/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่ 5
  • 23/09/2016
  • Download
  • การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • 23/09/2016
  • Download
  • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)สกว.
  • 23/09/2016
  • Download
  • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.
  • 23/09/2016
  • Download
 • News on August 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการส่งเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt pay)
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
  • 17/08/2016
  • Download
  • Invitation letter for the SEA Regional Conference entitled "Building Peace through Education and Innovation"
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • เวียนประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก AMEXCID
  • 17/08/2016
  • Download
  • การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
  • 17/08/2016
  • Download
  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 65
  • 17/08/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • 17/08/2016
  • Download
  • รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุน "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาติ IAU 15th General Conference Conference Higher Education
  • 17/08/2016
  • Download
  • แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • Opening of applications for chevening scholarships 2017/2018
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอเชิญเสนอผงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชากรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
  • 17/08/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน(ประเพณีเชียร์กลาง)
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • จดหมายข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 17/08/2016
  • Download
  • รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • 17/08/2016
  • Download
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • 17/08/2016
  • Download
  • ทุน The Hitachi Global Foundation's Programs in 2017 ประจำปี 2560
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด แม่น้ำเจ้าพระยา
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอเชิญร่วมงาน International Student Day 2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแก่นักศึกษาต่างชาติในสังกัด วันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา
  • 17/08/2016
  • Download
  • การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • 17/08/2016
  • Download
  • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559
  • 17/08/2016
  • Download
  • กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  • 25/08/2016
  • Download
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ
  • 25/08/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 25/08/2016
  • Download
  • พิจารณาส่งบุคลากรประเภทคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 25/08/2016
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2559
  • 25/08/2016
  • Download
  • การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
  • 25/08/2016
  • Download
 • News on February 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ทุน Ernt Mach Grant-ASEA-UNINET
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ข่าวจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งนักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ทุน Eramus+
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • Inviation to the 7th International Research Symposium in Service Management 2016
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 3)
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • การประชาสัมพันธืเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครล่ามภาษา
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2559
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • Middle Ease Respiratory Syndrome (MERS)
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile + (Erasmus)
  • 04/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ International Quality in Australian Universities
  • 04/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้ซิกา(Zika virus disease)
  • 15/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 11
  • 15/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2559
  • 15/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 25 และหลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 3
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • Education USA Fairs 2016
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทาลัยยูนนาน
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • การมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัีครงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2480/2558) เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
  • 16/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
 • News on Decomber 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professional Chair Grants 2015-2016
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ทุนวิจัยและทุนการสอนหนังสือของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้แก่นักศึกษาอเมริกันในแบบฟอร์ม Resources for U.S. Students
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประขาคมอาเซียน
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึษา ณ Kannazawa University ประเทศญี่ปุ่น
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้ังที่ 14)
  • 01/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • Campus France Tour 2015
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa(UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 09/12/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • News on November 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • แนวทางการบริกค่ารักษาพยาบาล
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เขิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP Phone)
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์ Park&Pick Service จุดบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2254/2558 เรื่อง นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016
  • 13/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์งาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • call for Applications to the SEARCA Regional Professrial Chair Grants 2015-2016
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • The 1st International Symposium on Marine Medicine Invitation
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลการและนักศึกษา
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • เชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN-China: The Linkage of the New Maritime Silk Road
  • 24/11/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์
  • 24/11/2016
  • Download
  • ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน" โครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 " ( สกว.)
  • 24/11/2016
  • Download
 • News on October 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • 2016 Franco-Thai Scholarship Program Guidelines for application
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATIN AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • การแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนห้องประชุม
  • 26/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • General Dowload
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • Download
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • Download
  • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
  • 07/07/2017
  • Download
 • Inquiry dowload
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4
  • 18/11/2016
  • Download
 • Documents
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  icon
  icon