ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
    • 16/03/2017
    • ดาวน์โหลด
    • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
    • 31/03/2017
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
    • 21/03/2018
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563
    • 25/03/2020
    • ดาวน์โหลด
  • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
    • 16/03/2017
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
    • 21/03/2018
    • ดาวน์โหลด
    • อัพเดทกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2561 - 2562
    • 16/11/2018
    • ดาวน์โหลด
    • กำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2563
    • 25/03/2020
    • ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
    • 21/03/2018
    • ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลด เอกสารทั่วไป
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
    • 23/06/2017
    • ดาวน์โหลด
    • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
    • 13/03/2020
    • ดาวน์โหลด
    • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
    • 07/07/2017
    • ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
    • 09/10/2015
    • ไม่มีไฟล์
    • ใบคำร้องขอฝึกงาน
    • 09/10/2015
    • ไม่มีไฟล์
    • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
    • 09/10/2015
    • ไม่มีไฟล์
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
    • 03/02/2016
    • ไม่มีไฟล์
    • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4)
    • 18/11/2016
    • ดาวน์โหลด
    • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
    • 06/11/2019
    • ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน
    • ชื่อรายการไฟล์
    • Last Update
    • ดาวน์โหลด
    icon
    icon