ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
  • 31/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563
  • 25/03/2020
  • ดาวน์โหลด
 • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
  • อัพเดทกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2561 - 2562
  • 16/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2563
  • 25/03/2020
  • ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารทั่วไป
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  • 13/03/2020
  • ดาวน์โหลด
  • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
  • 07/07/2017
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4)
  • 18/11/2016
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 06/11/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  icon
  icon