ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ณ สหราชอาณาจักร ประจำปี 2563 - 2564
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมโครงการ P2A Journey On-Campus ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมอดินแดง ประจำปี 2562
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด โครงการสืบสวนประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562
  • 31/10/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1501/2562) เรื่อง กำหนดรหัสหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 14/06/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
  • 14/06/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าอบรม
  • 14/06/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรม
  • 14/06/2019
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 14/06/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2562
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ระเบียบเรื่องการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของชาวต่างชาติ
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์อนุเคราะห์โหวตให้ประเทศไทยได้รางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD (คลังข้อมูลธุรกิจ)
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานต่าง ๆ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอประชาสัมพันธ์แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสภาพนักงาน
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน"
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การให้โควต้าเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรคอนเสริร์ตการกุศลในวาระครบรอบ40ปีการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ครั้งที่3 ประจำปี 2562
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจาก DUO-Belgium/Wallonia - Brussels ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2562
  • 05/04/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • 08/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลฯ
  • 08/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2562
  • 08/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำหลักสูตรสวทชประจำปี 2562
  • 08/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1
  • 21/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ 11
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโครงการ การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและทำวิจัยแก่นักศึกษาระยะสั้นในประเทศแคนาดาทางเว็ปไซด์ ภายในวนัที่ 5 มีนาคม 2562
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • เรียนเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"
  • 28/02/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2562
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา เรื่อง การเรียนการวิจัย และความรักในวัยเรียน : การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งย้ายสำนักงานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.62
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3592/2561) เรื่อง ประเภทและสถานะ หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดบ้านหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ "PhD Open House"
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธื Ernst Mach-Grants 2019 -is NOW open The closing date for application is March 31 2019 ASEA-UNINET
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • เรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศเพื่อสังคม"
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร Social Science and Behavioral Science Research
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรอบรมนานาชาติประจำปี 2562 (Annual International Training Course: AITC 2019)
  • 31/01/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2562
  • 06/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships ประจำปี 2562
  • 06/02/2019
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำหลักสูตรสวทชประจำปี 2562
  • 06/02/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์โฆษณา Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2561
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรรับโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 18
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมอุปสมบทพระในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ และ ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก University of Hong Kong (HKU)
  • 13/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • โครงการสัมมนาวิชาการ เรือง "การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพือการให้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย" 30 พย. 61
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การแข่งขันสร้างหุ่นฟางในงาน เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 ครั้งที่ 2
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 9
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  • 23/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 27/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • หลักสูตร (การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ. รุ่น 8 และ ศ.ภายในประเทศ รุ่น 3)
  • 27/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 27/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6
  • 27/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ วิจัย
  • 27/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
  • 30/11/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 30/11/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการยานพาหนะออนไลน์
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Leadership Program 2018)
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 4/4)
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovation For Street Food
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน CED FORUM สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ และร่วมฟังการเสวนาฯ
  • 18/10/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมสานุวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนธุรกิจ
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
  • 12/09/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 ที่ นร 0731.2/ว100 ลว 12 มิ.ย. 61
  • 02/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  • 10/08/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอจัดส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  • 10/08/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศาหัวข้อ "มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0 "
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศการประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถาพิเศา เรื่อง การศึกษาไทยยุค4.0
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาศครบรอบ 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 36 ปี กายภาพบำบัด
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่อง Healthcare in Thailand 4.0 8-10 ส.ค. 61
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การศึกษาอบรม หลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา (หมู่บ้านเด็กโสสะ)
  • 05/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพ่ิมเติม)
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2561
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กร GJ Education(Thailand)
  • 20/07/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำนักงานการคลัง รุ่นที่ 7
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม "GMSARN International Conference 2018"
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานทางวาการสำหรับคณาจารย์
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 11/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 18/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 18/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 ก.ค. 61 รุ่นที่ 2 24-26 ก.ค.61
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที 7 และศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 3) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมห
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การศึกษาไทยยุค 4.0
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสุนทรียศาสตร์ ศิลปะการออกแบบเพื่อสร้างอาชีพอิสระเสริมรายได้
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • จัดส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. และระเบียบกระทรวงการคลัง
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน ASEA-UNINET Staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตร ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการรดับชาติครั้งที่ 4 16-17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาลันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปี 2561
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื่นด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thaijob.com
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • 27/06/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ่ตางประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.61
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 https:ird.kku.ac.th
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา กำเนิดและพัฒนาการตลาดสดและผู้ค้ารายย่อย ในภาคอีสาน
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งสำเนาประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแแบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  • 03/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UNESCO's Participation Programme สำหรับ 2018 - 2019
  • 04/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แจ้งแนวปฏิบัติการในการขอกำหนดเลขที่หนังสือสั่งการ และประกาศ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 ประเทศี่ปุ่น
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานวิจัยการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 3
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDBP Camp) รุ่นที่ 8
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชากรระดับชาติเรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of I.R. of Iran
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การจัดทำหนังสือราชการ
  • 24/05/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ(Media Innovation) ในโครงการ "MCOT INNO 2018"
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 6(ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 2) เพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใ
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากาารนานาชาติของศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "การพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนา"
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการการแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/256
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
  • ประกาสรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
  • 04/04/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • มติเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจำนวน 3 เดือน
  • 31/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
  • 16/03/2017
  • ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
  • อัพเดทกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2561 - 2562
  • 16/11/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
  • 21/03/2018
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารทั่วไป
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการการยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  • 23/06/2017
  • ดาวน์โหลด
  • แบบขอใช้ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
  • 07/07/2017
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการทำเรื่องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องขอฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ใบคำร้องส่งตัวฝึกงาน
  • 09/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
  • 03/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
  • ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีที่2/4)
  • 18/11/2016
  • ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 06/11/2019
  • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ(Open Class) ครั้งที่ 12
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ 2018 Fang Chia U. International Summer School
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา ภาคปลาย 2560
   • 19/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญไปทัศนศึกษา ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 28 พ.ค. -1 มิถุนายน 2561
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 2560
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM THAILAND HERB WORLE 2018
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองอาคารและสถานที่
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประเภทสนุกเกอร์และบิลเลียด 4 เม.ย. 61
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การสมัครตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 30/03/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศฮังการี ประจำปี 2560 - 2561
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. / รศ./ศ รุ่นที่ 5
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันเปตองภายในเพื่อคัดตัวนักกีฬา
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Diplomatic Academy DA, Vienna School of International Studies
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย DARMASISWA Scholarship Program
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเสนอราคาที่พักและการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและยา เครื่องสำอางค์และการโฆษณา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 Walailak Cultural Camp 2018 (WUCC2018) 16-23 มิถุนายน 2561
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2018 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
   • 01/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • นบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ฯ 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Yamaguchi University Summer Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน ASEM Work Placement Programme
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   • 15/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชสัมพันธ์ทุนโคลัมโบส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ซือหัง
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
   • 21/02/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวปรเะชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • Mphil and PhD Studies in Hong Kong
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • Summer School at UCL
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำสนับสนุนดอกป๊อปปี้ ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • รณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มมแม่น้ำโขง ปีการศึกษา 2561
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ1,000 บ." ปีที่ 2
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2561
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา
   • 09/01/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ การดำเนินการกรณีมีผู็ยื่นข้อเสนอรายเดียว แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้้อจัดจ้างฯ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับขาติ ครัร้งที่ 13
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย Thai Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย International Visiting Scholar ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรีย
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัด Announcement Institute of International Education Replacement of TOEFL PBT by TOEFL ITP
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญีปุ่น 2018 โดย JSPS ในวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 29/12/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green Asia and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
   • 01/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เชิญเข้าร่วมสัมมนางาน Smartclass Room V.4.0
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ Universitas Negeri Semarang (UNNES)
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติในต่างประเทศ ประจำง
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2557 และ ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2256/2560
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจัยและพัฒน
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561
   • 08/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักเกณฑ์และวิีธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลอกเป็นพนันกงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 17/11/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กฟันดี วิธี SELF CARE
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หนังสือจดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference"
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 12/2560
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุน Fulbright ประจำปี 2561
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The CommTECH Camp Insight 2018 Program in Surabaya Indonesia
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่1 (INCBAA 2018)
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 9 รายการ
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ในการขอเชิญประชุม ASAIHL ณ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.60
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครงอเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4 )
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 05/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสรบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายภาพง่าย ๆ By suwat วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "U.S.Education and Scholarship Opportunities" และทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
   • 16/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ International Research Conference on "Conversation and Development" November 23, 2017
   • 17/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
   • 18/10/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
   • 18/10/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และฉบับที่ 1672/2560
   • 11/09/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่่อง NRPM กับการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศฯ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2017 Frontiers in Dengue virus and Zika virus Infections Forum at NCKU ระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค.60
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคล งานแผนและทรัพยากรบุคคล
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1671/2560) และ (ฉบับที่ 1672/2560)
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย.60 ณ ประเทศพม่า
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน Cambodian International Education Fair 2017 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ 1. ผลการเยื่อนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนขอความรวมมือประชาสัมพันธ์โครางการมอบทุนศึกษาต่อประเทศจีน
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ 1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายแลขโทรศัพท์คณะเทคนิคการแพทย์
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตย์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพง่ายๆ by Suwat
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 05/09/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน the 2nd International Education Week ระหว่างวันที่ 22 - 27 ก.ย.60
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคลั่ง และยั่งยืน"
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจาก EU ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาหนังสือราชการ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕ ปี ๑๒ ศูนย์วิจัย
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile+3 สำหรับอาจารย์เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Porto
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Happy Money เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน เรียน ถึงคณบดีทุกคณะ เรียน กรรมการสภาพนักงาน เรียน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียน หน.งานสวัสดิการ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม the 6th ASEF Rectors' Conference and Student' Forum (ARC6)
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 รายการ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 07/08/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • Universities representing Thailand - 8th USLS at United Nations Thailand
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Times Higher Education Research Excellence Summit : Asia Pacific
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการวิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงาน"เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดัับนานาชาติ Research Instrument Expo 2017
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Startup
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มข. และอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขยายเวลาการให้โควตาเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รุ่น 4
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ระบบบริการติดตามการส่งเกรดรายวิชา
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguisticห (LLLD) ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 5 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 หลักสูตร
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The Innovation and Impact summit
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายผู้สอน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 24-25 มิ.บ. 60 ณ โพศรีวิลเลจ อ.เมือง จ.อุดรธานี
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE THAILAND) ประจำปี 2561
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดิโอ 50 ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งขั้นตอนการดำเนินเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ครูบรรณารักษ์/ครูภาษาไทย/ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในโอกาสที่บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด ครบรอบ 25 ปี ในปี 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • อบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานคลัง" 21-22 ก.ค. 2560
   • 16/06/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธฺ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบาลซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018)
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics วันที่ 1-2 ก.พ. 61 ณ เมือง Ahwaz
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Citi Program
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิลปะสุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างงานอาชีพอิสระเสริมรายได้
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้ารวมประชุมชี้แจงและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4(4th Business Management International Conference (BMIC))
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฟังบรรยายและสาธิตฐานข้อมูล Web of Science
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017"
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
   • 05/07/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ KKU Startup Mini workshop รอบที่สอง
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 Wunca
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2017 International Summer Program at Konkuk University in Seoul ประเทศเกาหลี
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • World Reputation Forum / Join experts from University of Oxford, Harvard University and the Wall Street Journal
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น“หลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน”
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 1)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน ASEA-UNINET staff Exchange One Month Scholarship ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 รายการ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information of Technology (VIIT)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The APAC University Rankings: THE Research Excellence Summit on 3-5 July 2017,China Medical University,Taiwan
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU OPEN 2017
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมเครือข่าย SET Corner กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด AEC ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป้นภาษาอังกฤษ (English Capacity Builing in High Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนหนังสือราชการ รายชื่อผู้ทิ้งงาน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรืในการดำรงชีพ(ฉบ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Hubert H. Humphrey Fellowship Program for the Academic Year 2018-2019
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • จดหมายข่าว วช.
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. 24 พ.ค.60
   • 19/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/05/2018
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน เมษายน 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 17
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 28
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • United Nations Development Programme Partnership With Humanit Affairs United Kingdom
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • NIE Executive Programme for System-Level Education Leaders (ExSEL)
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • รัฐบาลรัฐเซียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน Moscow International Education Fair 2017
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันที่ 30 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวฉบับ สวัสดีปีระกา (มกราคม-มีนาคม 2560) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ข่าวการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเพิงถอนรายชื่อผุู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ
   • 02/05/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Cultural Trip) ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk and Management Control) รุ่นที่ 4
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Thailand's Weather Futures : จับลมฟ้าอากาศ มาขายในตลาด TFEX
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 3)
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 4 ฉบับ รายชื่อผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบี
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5
   • 03/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation to apply for Governmental Scholarship or National Chung Cheng University (CCU) Scholarship
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Higher Education Challenges in Shaping National Competitiveness in Makassar during 16-19 May 2017
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Global Mindsets for thailand 4.0 The Minds and the practices
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการ ASEM Work Placement Programme ในวันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขออภัยในความไม่สะดวก งดให้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา วันที่ 18-19 มี.ค. 60
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัญชาสู่การปฏิบัติ
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 15/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DOU/Wallonia-Brussels
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 4)
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.60
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 รายการ
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจรย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การประกวดและขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2560
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Air Asia Fellowship Program จาก ASAIHL
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ../2560 เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Grean Wall Co - Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship
   • 28/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The 3rd APUCEN SUMMIT 2017
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 535/2560) เรื่อง เปลี่ยนชื่อสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 536/2560) เรือ่ง จัดตั้งศูนย์วิจัยเ
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation to participate in international Eureka Innovation Exhibition 2017 (i-EIE 2017)
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ครั้งที่ 7/2560
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
   • 31/03/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ จดหมายข่าว วช
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขอคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • UBC Vancouver Summer Program 2017 - Registration still open
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การกำหนดให้มีการให้อนุปริญญาของคณะหรือหลักสูตร
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญยื่นสมัครทุน "การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 " สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2560" ในวันอังคารที่ 7 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
   • 14/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาEducation ICT Forum 2019
   • 28/02/2019
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2560
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • รับสมครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่ผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Enyrepreneurs)
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการ FameLab Thailland การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • อเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศบสตมวาร(100 วัน)
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจำปีการศึกษา 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • Chinese International Education EXhibition Tour(CIEET 2017X กำหนดจัดงาน 22 Chinese International Education Exhibition Tour
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ(Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • General English Proficiency Online Test by EOL System วันที่ 26 ก.พ. 60
   • 16/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7128/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโบยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมบริจาคและเข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท พี่ห้น้อง ครั้งที่ 16
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน และหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ การผลิตตำราหนังสือ รุ่น 3
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์พื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017SSIS
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศมข. 2083/2559 เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชาฯ
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   • 24/01/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญประชุมเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwrok :RUN) ครั้งที่ 3" RUN for Thainland 4.0"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ "การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการสอบ IDP-IELTS Mock Test ในวันที่ 9 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • 2017 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-House Seminar in Economics กำหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การจัดฝึกอบรม นักบริหารพัสดุหลักสูตร Certificate in Purchasing program
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 72/2560) เรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • การติดต่อประสานงานด้านไปรษณีย์
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเอกสารเพื่อให้ลงนาม
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งทีมร่วมการแข่งขันตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2560
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • The Vienna School of International Studies "Diplomatische Akademie Wien"
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คปก.สัญจร ครั้งที่ 4 และ RGJ Seminar Series 117
   • 06/02/2017
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่้่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • News from Kuhne Logistics University (KLU),Hamburg
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2560
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เThe Asia Universities Summit 2017
   • 30/12/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop:powerful English Presentation at Academic Conferences
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ประเทศเวียดนาม
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • UniverCITY Development Asia Education as a catalyst for development 7th-8th December 2016/Kuala Lumpur, Malaysia
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 13th edition of Prague Summer Schools on 1-8 July 2017
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Universities Summit
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 11th annual International Technology, Education and Development Conference 6-8 March,2017
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การจัดทำงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนาน
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละการให้ทุนโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพิ่มเงินเดือน 1.4 เท่า และ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • The 15th IAU General Conference in Bangkok on 13-16 November 2016
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวาชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย"
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเพณีลอยกระทง ถวายเป็นพระราชกุศล
   • 03/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโทปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สกอฺ)
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 08/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1882/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • 13th edition of Prague Summer Schools
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (PTA Robot Contest Thailand Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ (รายชื่อผู้ทิ้งงาน)
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงว
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานจากปกติปิดทำการ 16.30 น. เป็น 17.00 น. สำนักงานการกีฬา
   • 18/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งเอกสารประกาศคณะกรรมเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงานฯ ฉบับ 4/2559
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัตการ "การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media"
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า)ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2560
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560(ปีที่ 2/4)
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an Academic Manuscript
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ PES. โดยการแจกโบชัวร์
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางบริการวิชาการ
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น JSPS ในวันที่ 8 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
   • 01/12/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าศึกษาดูงานบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEAMEO RECSAM หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559-2560
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2)
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SIS
   • 07/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 1. การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 2. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ราย ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค อาร์ ที แอพพพาเรล
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสนันสุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบค้นสิทธิบัตร" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept paper)กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพานิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   • 13/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ 15 พ.ย.59 พูลแมน
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม" วันที่ 2 พฤศจิกาย 2559
   • 18/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560" ของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอส่งสำเนาหนังสือราชการเรื่อง "ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference Instructional Design for Autonomous Learners
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดจัดพิธีลงนามถวายอาลัย
   • 19/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน" โดย Elite Study in Taiwan Project Office Ministry of Education ประเทศไต้หวัน ในวันอังคารที่ 8 พ.ย.59 เวลา 15.0
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 พ.ย. 59 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ระชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 2 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 2
   • 26/10/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน
   • 06/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส" ในวันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์เสนอบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2016 ของ GMSARN
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560"
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • นำส่งสำเนาเอกสาร ขอเชิญเข้าร่วมงาน FOOD and HOTELEX 2016
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวด
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งการขยายเวลาการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประกาศ มข. ฉบับที่ 1232/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดเวทีนานาชาติ
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.60 ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสันพันธ์การจัดสัมมนา Going Global 2017:Global Cities : connecting talent , driving change ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ค. 2560 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
   • 07/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อขอ ศ."
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศกึษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ปี พ.ศ. 2559
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ(International Grant Proposal Writing) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
   • 13/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำเนาหนังสือราชการ
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่ 5
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)สกว.
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.
   • 23/09/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งกำหนดการสิ้นสุดการส่งเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt pay)
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Invitation letter for the SEA Regional Conference entitled "Building Peace through Education and Innovation"
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • เวียนประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเม็กซิโก AMEXCID
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอมอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 65
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุน "Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016"
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาติ IAU 15th General Conference Conference Higher Education
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • Opening of applications for chevening scholarships 2017/2018
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเสนอผงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชากรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน(ประเพณีเชียร์กลาง)
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • จดหมายข่าวคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3518/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ทุน The Hitachi Global Foundation's Programs in 2017 ประจำปี 2560
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 1/2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด แม่น้ำเจ้าพระยา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญร่วมงาน International Student Day 2016 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแก่นักศึกษาต่างชาติในสังกัด วันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559
   • 17/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • พิจารณาส่งบุคลากรประเภทคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2559
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
   • การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
   • 25/08/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Ernt Mach Grant-ASEA-UNINET
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ข่าวจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งนักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Eramus+
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • Inviation to the 7th International Research Symposium in Service Management 2016
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 3)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การประชาสัมพันธืเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • หนังสือเส้นทางสู่การศึกษานานาชาติ 2015
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์รับสมัครล่ามภาษา
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อคัดตัวแทนบุคลากรประจำปี 2559
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
   • 03/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน Mobile + (Erasmus)
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ International Quality in Australian Universities
   • 04/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้ซิกา(Zika virus disease)
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 11
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี 2559
   • 15/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 25 และหลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 3
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • งาน Education USA Fairs 2016
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทาลัยยูนนาน
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • การมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัีครงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2480/2558) เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
   • 16/02/2016
   • ไม่มีไฟล์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professional Chair Grants 2015-2016
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ทุนวิจัยและทุนการสอนหนังสือของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้แก่นักศึกษาอเมริกันในแบบฟอร์ม Resources for U.S. Students
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประขาคมอาเซียน
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึษา ณ Kannazawa University ประเทศญี่ปุ่น
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้ังที่ 14)
   • 01/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Campus France Tour 2015
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa(UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • 09/12/2015
   • ไม่มีไฟล์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แนวทางการบริกค่ารักษาพยาบาล
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เขิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP Phone)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์ Park&Pick Service จุดบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ไทยพร้อมรับมือมาตรการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง"
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2254/2558 เรื่อง นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016
   • 13/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์งาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • call for Applications to the SEARCA Regional Professrial Chair Grants 2015-2016
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • The 1st International Symposium on Marine Medicine Invitation
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลการและนักศึกษา
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • เชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมนานาชาติ เรื่อง China-ASEAN and ASEAN-China: The Linkage of the New Maritime Silk Road"
   • 24/11/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
   • ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน" โครงการพัฒนาเครื่อข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 " ( สกว.)
   • 24/11/2016
   • ดาวน์โหลด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2558
   • ชื่อรายการไฟล์
   • Last Update
   • ดาวน์โหลด
   • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • 2016 Franco-Thai Scholarship Program Guidelines for application
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATIN AND MANAGEMENT TECHNOLOGY
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
   • การแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนห้องประชุม
   • 26/10/2015
   • ไม่มีไฟล์
  icon
  icon