เป้าหมายคณะ

 

        คณะบริหารธุรกิจกำหนดเป้าหมายขององค์กรที่จะมุ่งสู่ “เป็นผู้นำความรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

         เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว คณะกำหนดตัวชี้วัดเป็น 3 ประเภทคือ (1) เป้าหมายตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - สกอ (2) เป้าหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ และ (3) เป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

 

        ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 กำหนดตัวชี้วัดที่จะบรรลุรวมจำนวน 27 ตัวชี้วัด ดังนี้

 

ลำดับที่

ประเภท

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ต้องการ

NBS_G1

IQA 1.1

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

5 คน

NBS_G2

IQA 1.2

ร้อยละของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20%

ป.โท 60%

NBS_G3

IQA 1.3

ร้อยละของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรที่ดำรงตำ แหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 60%

ป.โท 80%

NBS_G4

IQA 1.4

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

-

IQA 1.5

 

จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำ นวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ไม่มี

NBS_G5

IQA 1.6

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร

 

25:1

NBS_G6

IQA 1.7

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีกระบวนการจัดการ

NBS_G7

IQA 1.8

การบริหารหลักสูตร

มีระบบการบริหารหลักสูตร

NBS_G8

IQA 1.9

ผลการประเมินผู้เรียน

 

ผลการประเมินการสอน 3.51 จาก 5 คะแนน

NBS_G9

IQA 1.10

การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา

มีระบบการดูแลนักศึกษา

NBS_G10

IQA 1.11

ผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G11

IQA 1.12

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คะแนนการประเมิน IQAจาก 4 จาก 5 คะแนน

-

IQA 1.13

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ไม่มี

NBS_G12

IQA 1.14

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

คะแนนการประเมิน IQAจาก 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G13

มข

จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลต่ออาจารย์ประจำ

ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ IQA56

NBS_G14

มข

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

10%

NBS_G15

มข

ร้อยละของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปและมาต่างประเทศต่อนักศึกษาทั้งหมด

10%

NBS_G16

มข

การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 – 400 ของโลก

หลักสูตรละ 1 การทำวิจัยร่วม

NBS_G17

คณะ

กิจกรรมการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยที่เป็นผลมาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตรและ/หรือคณะ

2 กิจกรรม

NBS_G18

คณะ

ร้อยละของจำนวนวิชาที่สอนแบบการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

80%

NBS_G19

คณะ

มีระบบการจัดการความรู้ของหลักสูตร/คณะ

มี

NBS_G20

คณะ

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ

มี

 

ในขณะที่ในการประกันคุณภาพในระดับคณะมีเป้าหมายที่จะต้องรับผิดชอบจำนวน 7 ตัวชี้วัด

 

ลำดับที่

ประเภท

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ต้องการ

NBS_G21

IQA 2.2

การบริการนักศึกษา

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G22

IQA 2.3

กิจกรรมนักศึกษา

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G23

IQA 2.4

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G24

IQA 2.5

เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G25

IQA 2.6

 

ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G26

IQA 2.7

การบริการวิชาการแก่สังคม

 

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G27

IQA 2.8

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon