เป้าหมายคณะ

 

        คณะบริหารธุรกิจกำหนดเป้าหมายขององค์กรที่จะมุ่งสู่ “เป็นผู้นำความรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

         เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว คณะกำหนดตัวชี้วัดเป็น 3 ประเภทคือ (1) เป้าหมายตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - สกอ (2) เป้าหมายตัวชี้วัดของคณะบริหารธุรกิจ และ (3) เป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

 

        ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 กำหนดตัวชี้วัดที่จะบรรลุรวมจำนวน 27 ตัวชี้วัด ดังนี้

 

ลำดับที่

ประเภท

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ต้องการ

NBS_G1

IQA 1.1

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

5 คน

NBS_G2

IQA 1.2

ร้อยละของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20%

ป.โท 60%

NBS_G3

IQA 1.3

ร้อยละของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรที่ดำรงตำ แหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 60%

ป.โท 80%

NBS_G4

IQA 1.4

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

-

IQA 1.5

 

จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำ นวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ไม่มี

NBS_G5

IQA 1.6

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร

 

25:1

NBS_G6

IQA 1.7

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีกระบวนการจัดการ

NBS_G7

IQA 1.8

การบริหารหลักสูตร

มีระบบการบริหารหลักสูตร

NBS_G8

IQA 1.9

ผลการประเมินผู้เรียน

 

ผลการประเมินการสอน 3.51 จาก 5 คะแนน

NBS_G9

IQA 1.10

การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา

มีระบบการดูแลนักศึกษา

NBS_G10

IQA 1.11

ผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G11

IQA 1.12

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คะแนนการประเมิน IQAจาก 4 จาก 5 คะแนน

-

IQA 1.13

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ไม่มี

NBS_G12

IQA 1.14

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

คะแนนการประเมิน IQAจาก 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G13

มข

จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลต่ออาจารย์ประจำ

ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ IQA56

NBS_G14

มข

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

10%

NBS_G15

มข

ร้อยละของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปและมาต่างประเทศต่อนักศึกษาทั้งหมด

10%

NBS_G16

มข

การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 – 400 ของโลก

หลักสูตรละ 1 การทำวิจัยร่วม

NBS_G17

คณะ

กิจกรรมการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยที่เป็นผลมาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตรและ/หรือคณะ

2 กิจกรรม

NBS_G18

คณะ

ร้อยละของจำนวนวิชาที่สอนแบบการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

80%

NBS_G19

คณะ

มีระบบการจัดการความรู้ของหลักสูตร/คณะ

มี

NBS_G20

คณะ

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ

มี

 

ในขณะที่ในการประกันคุณภาพในระดับคณะมีเป้าหมายที่จะต้องรับผิดชอบจำนวน 7 ตัวชี้วัด

 

ลำดับที่

ประเภท

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ต้องการ

NBS_G21

IQA 2.2

การบริการนักศึกษา

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G22

IQA 2.3

กิจกรรมนักศึกษา

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G23

IQA 2.4

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G24

IQA 2.5

เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G25

IQA 2.6

 

ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

คะแนนการประเมิน IQA 4 จาก 5 คะแนน

NBS_G26

IQA 2.7

การบริการวิชาการแก่สังคม

 

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

NBS_G27

IQA 2.8

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน

คะแนนการประเมิน IQA 5 จาก 5 คะแนน

 

icon
icon