คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการของคณะในการจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการและศูนย์ดังนี้

                (1) คณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย

                                   

 

                              

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ประธาน)  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการ)     ผศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (กรรมการ) 

 

                                                   

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (กรรมการ)  ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ (กรรมการ)  ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล (กรรมการ)  

                                                                    

 นางสาวภณิดา  เจริญพิทยา (กรรมการและเลขานุการ)       นางสาวจักรวาล แสวงสุข (ผู้ช่วยเลขานุการ)  

 

                (2) คณะผู้บริหาร

                                2.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                           คณบดี

                                2.2) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                           รองคณบดี

                                2.3) ดร.ธนชาติ  เราประเสริฐ                         ผู้ช่วยคณบดี

 

                (3) คณะผู้บริหารหลักสูตร

 

3.1) ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์                              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

3.2) ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการ

                                                       ท่องเที่ยวและโรงแรม

3.3) ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช                             ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3.4) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาการบัญชี

3.5) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                                ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                       สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

                (4) คณะกรรมการฝ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายคณะ

4.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและ

                                                       การประกันคุณภาพ

4.2) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       วิชาการ

4.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายการวิจัย

                                                       และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

4.4) อ.ถนอมศิลป์  จันคณากิติกุล                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       นักศึกษา

4.5) ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการ

                                                       วิชาการสู่ชุมชน

 

                (5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

5.1) คณบดี                                            เป็นประธานคณะกรรมการ

5.2) ประธานคณะกรรมการบริหาร                        เป็นกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

                                                      บัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและ

                                                      นวัตกรรม

5.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                       เป็นกรรมการ

5.4) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          เป็นกรรมการ

5.5) รองคณบดี                                        เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

                (6) ศูนย์

6.1) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็น

                                                      ประกอบการ นวัตกรรมและ SMEs 

                                                      ในภูมิภาคอาเซียน(CEISDA)

6.2) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                              ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความ

                                                      เป็นเลิศของผู้ประกอบการ (TCEE)

icon
วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560
icon
icon