คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการของคณะในการจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการและศูนย์ดังนี้

                (1) คณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย

                                   

 

                              

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ประธาน)  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการ)     ผศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (กรรมการ) 

 

                                                   

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (กรรมการ)  ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ (กรรมการ)  ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล (กรรมการ)  

                                                                    

 นางสาวภณิดา  เจริญพิทยา (กรรมการและเลขานุการ)       นางสาวจักรวาล แสวงสุข (ผู้ช่วยเลขานุการ)  

 

                (2) คณะผู้บริหาร

                                2.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                           คณบดี

                                2.2) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                           รองคณบดี

                                2.3) ดร.ธนชาติ  เราประเสริฐ                         ผู้ช่วยคณบดี

 

                (3) คณะผู้บริหารหลักสูตร

 

3.1) ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์                              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

3.2) ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการ

                                                       ท่องเที่ยวและโรงแรม

3.3) ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช                             ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3.4) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาการบัญชี

3.5) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                                ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                       สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

                (4) คณะกรรมการฝ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายคณะ

4.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและ

                                                       การประกันคุณภาพ

4.2) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       วิชาการ

4.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายการวิจัย

                                                       และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

4.4) อ.ถนอมศิลป์  จันคณากิติกุล                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       นักศึกษา

4.5) ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการ

                                                       วิชาการสู่ชุมชน

 

                (5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

5.1) คณบดี                                            เป็นประธานคณะกรรมการ

5.2) ประธานคณะกรรมการบริหาร                        เป็นกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

                                                      บัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและ

                                                      นวัตกรรม

5.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                       เป็นกรรมการ

5.4) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          เป็นกรรมการ

5.5) รองคณบดี                                        เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

                (6) ศูนย์

6.1) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็น

                                                      ประกอบการ นวัตกรรมและ SMEs 

                                                      ในภูมิภาคอาเซียน(CEISDA)

6.2) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                              ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความ

                                                      เป็นเลิศของผู้ประกอบการ (TCEE)

icon
วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 30 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

วันที่ 04 Apr 2018
International Day

วันที่ 12 Apr 2018
รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส

วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)
icon
icon