คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการของคณะในการจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการและศูนย์ดังนี้

                (1) คณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย

                                   

 

                                             

                                          ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน

                                      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ประธาน)   

 

                                              

                                          ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

                                  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการ)

 

                                             

                                           ดร.อังค์วรา ณ สุนทร 

                                          (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) 

 

 

                            

      ผศ.ดร.ช่อ  วายุภักตร์               ผศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์          ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์

           (กรรมการ)                           (กรรมการ)                          (กรรมการ) 

                                             

                                  

             นางสาวภณิดา  เจริญพิทยา                      นางสาวจักรวาล แสวงสุข

               (กรรมการและเลขานุการ)                            (ผู้ช่วยเลขานุการ)  

 

                (2) คณะผู้บริหาร

                                2.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

                                2.2) ดร.สุพัตรา  สร้อยเพ็ชร์              รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

                                2.3) อ.กีรติ  นิวรณุสิต                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า

                                                                        และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                2.4) ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน

 

                (3) คณะผู้บริหารหลักสูตร

 

3.1) ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์                              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

3.2) ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการ

                                                       ท่องเที่ยวและโรงแรม

3.3) ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช                             ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3.4) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                                                       สาขาวิชาการบัญชี

3.5) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                                ประธานคณะกรรมการบริหาร

                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                       สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 

                (4) คณะกรรมการฝ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายคณะ

4.1) ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและ

                                                       การประกันคุณภาพ

4.2) ดร.จตุราพร สีหาบุตร                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       วิชาการ

4.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายการวิจัย

                                                       และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

4.4) อ.ถนอมศิลป์  จันคณากิติกุล                        ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

                                                       นักศึกษา

4.5) ดร.นารา  กิตติเมธีกุล                               ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการ

                                                       วิชาการสู่ชุมชน

 

                (5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

5.1) คณบดี                                            เป็นประธานคณะกรรมการ

5.2) ประธานคณะกรรมการบริหาร                        เป็นกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

                                                      บัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและ

                                                      นวัตกรรม

5.3) ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อังครางกูร                       เป็นกรรมการ

5.4) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          เป็นกรรมการ

5.5) รองคณบดี                                        เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

                (6) ศูนย์

6.1) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                          ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็น

                                                      ประกอบการ นวัตกรรมและ SMEs 

                                                      ในภูมิภาคอาเซียน(CEISDA)

6.2) ดร.นารา กิตติเมธีกุล                              ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความ

                                                      เป็นเลิศของผู้ประกอบการ (TCEE)

icon
icon