การกำกับดูแลองค์กรที่ดี คณะบริหารธุรกิจ

     คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้นที่การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นแนวธรรมาภิบาลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวปฏิบัติ 4 ด้าน

      1) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

            นโยบายหลักที่ 1.1 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

            นโยบายหลักที่ 1.2 การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

            นโยบายหลักที่ 1.3 ให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

     2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            นโยบายหลัก มุ่งให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้

     3) นโยบายด้านองค์กร

            นโยบายหลัก การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

     4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

            นโยบายหลัก การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

   

มาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

        เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ นโยบาย ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละนโยบายได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ/โครงการที่ควรดำเนินการ ดังรายละเอียดในแต่ละนโยบายดังนี้

 

(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

 

นโยบายหลัก 1. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการที่ควรดำเนินการ

1.1 กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนองยุทธศาสตร์ของรัฐ สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน โดยจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว แผนระยะปานกลาง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีโครงการในแผนที่แสดงให้เห็นสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารหน่วยงานอย่างมีส่วนร่วม

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติตามแผน

1.2 มีระบบการกำกับดูแล ติดตามประเมินผล และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไก การประเมินผล การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน

2)   มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์การ สายงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพ อาทิการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพนอก การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการนำเอาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรเงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ

 

           นโยบายหลัก 2. ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

2.1 สนับสนุนการกระจายโอกาสตามศักยภาพทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่หลากหลาย

- ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าศึกษา

- นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนทั้งในภูมิภาคอีสานและภูมิภาคอื่น

- ผู้มีความสามารถพิเศษ

 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการ โดยการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแล ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดดี้ เพื่อช่วยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและทำกิจกรรม

3) ให้โอกาสนักเรียนในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคอื่น ได้เข้าศึกษา

2.2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา โดยใช้ปัญหาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นศึกษาและใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่จริง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการสัมมนาหรือมีโครงการกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมปัญหาของชุมชน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือองค์การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่

3) คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

2.3 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือภูมิภาคในการสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับสังคม

2.4 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) มหาวิทยาลัย มีโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง”* ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและมีรายงานผลความสำเร็จของโครงการ

2.5 สนับสนุนการทำงานแบบภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนโดยการคัดเลือกภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการดำเนินการ มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น

 

           นโยบายหลัก 3. ให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

3.1 วางระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

1) มหาวิทยาลัย มีแผนงาน/โครงการปรับปรุงผังแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบขนส่งมวลชนและการจราจรที่ดี

2) มหาวิทยาลัย มีผังแม่บทที่แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมชุมชนภายในและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อมทั้งจัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแลภูมิสถาปัตย์ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียน และสันทนาการ

4) มหาวิทยาลัย มีโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตลอดจนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิม

3.2 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ

ลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่อาคารโดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกับปีที่ผ่านมา

2) มีโครงการและกิจกรรมที่รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน อย่างต่อเนื่อง

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิเคราะห์การใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงานหรือเกิดการใช้พลังงานทดแทน

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

1) มหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

/วิทยาเขต/สถานีทดลอง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาวะให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษาในการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำจัดขยะ การดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ และพืชพันธุ์ การอนุรักษ์พลังงาน การสร้างจิตสำนึกในเรื่องภาวะโลกร้อนและการดูแลที่พักอาศัย เป็นต้น

(2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

นโยบายหลัก 1. มุ่งให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีผู้รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้

1)  มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหลายช่องทาง

2)  มีระบบการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร แก่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการกำหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

- มีการติดตาม ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีการรายงานผล

 

3) มีโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล

 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินงานให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ จัดเสวนาด้านการสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน และคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นต้น

 

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคตามสิทธิของผู้รับบริการอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ

1.2 มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อเสนอแนะและร่วมติดตาม ประเมินผลตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) หน่วยงานมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 • มีช่องทางในการเสนอปัญหาและความต้องการ และอุทธรณ์ร้องทุกข์
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน
 • มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • มีการรายงานผลการอุทธรณ์ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบหรือผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2) มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง

3) เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ง่ายมีหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ ตู้รับข้อร้องเรียน จดหมายข่าว เป็นต้น

4) ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นและนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการ

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ และจิตสำนึกในการให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีการกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งงานของบุคคลากร

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในรายตำแหน่งและมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

- มีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 

(3) นโยบายด้านองค์การ

 

นโยบายหลัก 1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 จัดโครงสร้างองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ

 

2) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์การ ประกอบด้วย

- โครงการการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนงานภายในคณะ/หน่วยงาน และการรายงานผล

- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้มีความคล่องตัว

มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

1) ถ่ายทอดการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงสู่คณะ/หน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น

2) มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร มีการจัดการสารสนเทศที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ ขององค์การช่วยในการบริหารและการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการเงิน

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและตอบสนองการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและการรายงานผล

- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

- อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน

 - มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

 

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและการรายงานผล

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ

1) มหาวิทยาลัย มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินองค์การและบุคลากรทุกระดับ

 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบบริหารผลงานบุคลากรที่ดี (PMS) ซึ่งต้องมีการกำหนดภาระงานของแต่ละบุคคลที่ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับสายงานจนถึงตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์การ

- มีการกำหนดกระบวนการประเมิน และแบบประเมิน ผลงานรายบุคคลและมีการนำสมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามตำแหน่งงาน มาใช้ในการประเมิน

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการทำความเข้าใจในระบบประเมินและ ในระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

- มีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีและมีรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน

 

3) มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารในระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหารและระดับกลยุทธ์ขององค์การ  เป็นต้น

1.4 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

1) มหาวิทยาลัย มีการวางระบบและกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน

 

2) มหาวิทยาลัย มีการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน

 

3) มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ประชาคมทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากประชาคมมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ ตลอดจนมีระบบและกลไกการรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ

1) มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน โดยคัดเลือกภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการดำเนินการ มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น

 

3) มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม เช่น

 • จัดประชุมเสวนา
 • จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนหรือการจัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชน
 • การจัดนิทรรศการหรืองานชุมชน
 • การสัมมนากลุ่มย่อย
 • การสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น

1.6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การเชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สังคม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการเปิดเผยข้อมูลและ   แนวทางการปฏิบัติราชการให้สาธารณชน

2) มีระบบการสื่อสารองค์การเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ

การสื่อสารองค์การเชิงรุก

3) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในพื้นที่ โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกคณะ/หน่วยงาน

(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

 

นโยบายหลัก 1. การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลและรายงานผล

1.3 เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานที่เป็นสุข

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็นสุข อาทิ โครงการ Happy work place

2) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เป็นสุข มีการแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร อาทิ โครงการ KKU Show & Share

1.4 วางระบบและกลไกเรื่องค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินให้เหมาะสม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง

2) มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรทุกประเภท และมีการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อาทิ เช่น เงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

1.5 จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ

1) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกคณะ/หน่วยงาน

2) เพิ่มรางวัลประเภท/สาขาต่างๆ เพื่อมอบให้แก่องค์การ/บุคคลที่เป็นคนดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ/หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม

 

กระบวนการจัดทำมาตรการและโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันจัดทำมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558รายละเอียดกระบวนการจัดทำมาตรการและโครงการดังกล่าว ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ตุลาคม 2557

 • กองแผนงาน จัดทำคู่มือ/แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

มีนาคม 2558

 • มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ

เมษายน 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลตามมาตรการ และโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

พฤษภาคม 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

 

มิถุนายน 2558

 • มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย

กันยายน 2558

 • มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ
 • คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลตามมาตรการ และโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน

ตุลาคม 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน
 • มหาวิทยาลัย :

- จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ และมีการมอบรางวัลให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก และจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

- คณะทำงาน/ทีมพี่เลี้ยง ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยน ประเด็นสำคัญต่อการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ธันวาคม 2558

 • มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon