การกำกับดูแลองค์กรที่ดี คณะบริหารธุรกิจ

     คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้นที่การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นแนวธรรมาภิบาลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวปฏิบัติ 4 ด้าน

      1) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

            นโยบายหลักที่ 1.1 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

            นโยบายหลักที่ 1.2 การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

            นโยบายหลักที่ 1.3 ให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

     2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            นโยบายหลัก มุ่งให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้

     3) นโยบายด้านองค์กร

            นโยบายหลัก การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

     4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

            นโยบายหลัก การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทางปฏิบัติ และมาตรการไว้ในแผนการกำกัลดูแลองค์กรที่ดีของคณะ

   

มาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

        เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ นโยบาย ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละนโยบายได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ/โครงการที่ควรดำเนินการ ดังรายละเอียดในแต่ละนโยบายดังนี้

 

(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

 

นโยบายหลัก 1. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการที่ควรดำเนินการ

1.1 กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนองยุทธศาสตร์ของรัฐ สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน โดยจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว แผนระยะปานกลาง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีโครงการในแผนที่แสดงให้เห็นสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารหน่วยงานอย่างมีส่วนร่วม

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติตามแผน

1.2 มีระบบการกำกับดูแล ติดตามประเมินผล และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไก การประเมินผล การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน

2)   มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์การ สายงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพ อาทิการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพนอก การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการนำเอาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรเงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ

 

           นโยบายหลัก 2. ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

2.1 สนับสนุนการกระจายโอกาสตามศักยภาพทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่หลากหลาย

- ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าศึกษา

- นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนทั้งในภูมิภาคอีสานและภูมิภาคอื่น

- ผู้มีความสามารถพิเศษ

 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการ โดยการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแล ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดดี้ เพื่อช่วยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและทำกิจกรรม

3) ให้โอกาสนักเรียนในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคอื่น ได้เข้าศึกษา

2.2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา โดยใช้ปัญหาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นศึกษาและใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่จริง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการสัมมนาหรือมีโครงการกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมปัญหาของชุมชน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือองค์การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่

3) คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

2.3 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือภูมิภาคในการสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับสังคม

2.4 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) มหาวิทยาลัย มีโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง”* ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและมีรายงานผลความสำเร็จของโครงการ

2.5 สนับสนุนการทำงานแบบภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนโดยการคัดเลือกภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการดำเนินการ มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น

 

           นโยบายหลัก 3. ให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

3.1 วางระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

1) มหาวิทยาลัย มีแผนงาน/โครงการปรับปรุงผังแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบขนส่งมวลชนและการจราจรที่ดี

2) มหาวิทยาลัย มีผังแม่บทที่แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมชุมชนภายในและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อมทั้งจัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแลภูมิสถาปัตย์ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียน และสันทนาการ

4) มหาวิทยาลัย มีโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตลอดจนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิม

3.2 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ

ลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่อาคารโดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกับปีที่ผ่านมา

2) มีโครงการและกิจกรรมที่รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน อย่างต่อเนื่อง

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิเคราะห์การใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงานหรือเกิดการใช้พลังงานทดแทน

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

1) มหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

/วิทยาเขต/สถานีทดลอง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาวะให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษาในการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำจัดขยะ การดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ และพืชพันธุ์ การอนุรักษ์พลังงาน การสร้างจิตสำนึกในเรื่องภาวะโลกร้อนและการดูแลที่พักอาศัย เป็นต้น

(2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

นโยบายหลัก 1. มุ่งให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีผู้รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้

1)  มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหลายช่องทาง

2)  มีระบบการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร แก่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการกำหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

- มีการติดตาม ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีการรายงานผล

 

3) มีโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล

 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินงานให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ จัดเสวนาด้านการสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน และคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นต้น

 

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคตามสิทธิของผู้รับบริการอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ

1.2 มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อเสนอแนะและร่วมติดตาม ประเมินผลตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) หน่วยงานมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 • มีช่องทางในการเสนอปัญหาและความต้องการ และอุทธรณ์ร้องทุกข์
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน
 • มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • มีการรายงานผลการอุทธรณ์ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบหรือผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2) มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง

3) เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ง่ายมีหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ ตู้รับข้อร้องเรียน จดหมายข่าว เป็นต้น

4) ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นและนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการ

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ และจิตสำนึกในการให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีการกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งงานของบุคคลากร

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในรายตำแหน่งและมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

- มีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ

 

(3) นโยบายด้านองค์การ

 

นโยบายหลัก 1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 จัดโครงสร้างองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ

 

2) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์การ ประกอบด้วย

- โครงการการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนงานภายในคณะ/หน่วยงาน และการรายงานผล

- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้มีความคล่องตัว

มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

1) ถ่ายทอดการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงสู่คณะ/หน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น

2) มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร มีการจัดการสารสนเทศที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ ขององค์การช่วยในการบริหารและการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการเงิน

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและตอบสนองการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและการรายงานผล

- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

- อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน

 - มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

 

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและการรายงานผล

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ

1) มหาวิทยาลัย มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินองค์การและบุคลากรทุกระดับ

 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบบริหารผลงานบุคลากรที่ดี (PMS) ซึ่งต้องมีการกำหนดภาระงานของแต่ละบุคคลที่ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับสายงานจนถึงตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์การ

- มีการกำหนดกระบวนการประเมิน และแบบประเมิน ผลงานรายบุคคลและมีการนำสมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามตำแหน่งงาน มาใช้ในการประเมิน

- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการทำความเข้าใจในระบบประเมินและ ในระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

- มีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีและมีรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน

 

3) มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารในระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหารและระดับกลยุทธ์ขององค์การ  เป็นต้น

1.4 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

1) มหาวิทยาลัย มีการวางระบบและกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน

 

2) มหาวิทยาลัย มีการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน

 

3) มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ประชาคมทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากประชาคมมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ ตลอดจนมีระบบและกลไกการรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ

1) มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน โดยคัดเลือกภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการดำเนินการ มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น

 

3) มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม เช่น

 • จัดประชุมเสวนา
 • จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนหรือการจัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชน
 • การจัดนิทรรศการหรืองานชุมชน
 • การสัมมนากลุ่มย่อย
 • การสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น

1.6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การเชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สังคม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการเปิดเผยข้อมูลและ   แนวทางการปฏิบัติราชการให้สาธารณชน

2) มีระบบการสื่อสารองค์การเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ

การสื่อสารองค์การเชิงรุก

3) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในพื้นที่ โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกคณะ/หน่วยงาน

(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

 

นโยบายหลัก 1. การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ

1.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลและรายงานผล

1.3 เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานที่เป็นสุข

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็นสุข อาทิ โครงการ Happy work place

2) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เป็นสุข มีการแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร อาทิ โครงการ KKU Show & Share

1.4 วางระบบและกลไกเรื่องค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินให้เหมาะสม

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง

2) มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรทุกประเภท และมีการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อาทิ เช่น เงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

1.5 จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ

1) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกคณะ/หน่วยงาน

2) เพิ่มรางวัลประเภท/สาขาต่างๆ เพื่อมอบให้แก่องค์การ/บุคคลที่เป็นคนดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ/หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม

 

กระบวนการจัดทำมาตรการและโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันจัดทำมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558รายละเอียดกระบวนการจัดทำมาตรการและโครงการดังกล่าว ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ตุลาคม 2557

 • กองแผนงาน จัดทำคู่มือ/แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

มีนาคม 2558

 • มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ

เมษายน 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลตามมาตรการ และโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

พฤษภาคม 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

 

มิถุนายน 2558

 • มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย

กันยายน 2558

 • มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ
 • คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลตามมาตรการ และโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน

ตุลาคม 2558

 • คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน
 • มหาวิทยาลัย :

- จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ และมีการมอบรางวัลให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก และจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

- คณะทำงาน/ทีมพี่เลี้ยง ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยน ประเด็นสำคัญต่อการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ธันวาคม 2558

 • มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
icon