ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

       คณะบริหารธุรกิจมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นกลไลในการช่วยขับเคลื่อนการทำงานของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะดังนี้

 

ลำดับ     

องค์การ

ลงนามวันที่

ชื่อความร่วมมือ

การตอบสนอง

พันธกิจคณะ

1

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

(องค์กรมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

20 มกราคม 2554

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

2

บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)

31 กรกฎาคม 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. การเรียนการสอน

 

3

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

22 กุมภาพันธ์ 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทบาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ในโครงการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

1. การเรียนการสอน

 

4

Faculty of Economics and Business Management,National University of Laos, Lao People'sDemocratic

Republic

8 May 2013

Memorandum of Agreement between Faculty of Economics and Business Management,National University of Laos, Lao People'sDemocratic Republic and Faculty of Business Administration, Khon Kaen University, Thailand

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

4. การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

5

Southsea Group

1 July 2013

Work Experience and Potential Career Development Bilateral Program for University Students between Khon Kaen University, Nong Khai campus, Faculty of Business Administration and Southsea Group

1. การเรียนการสอน

 

6

Faculty of  Economics, Universitas

Muhamma diyah Yogyakarta, Indonesia 

 

14 January 2014

Memorandum of Agreement between Faculty of Economics, Universitas

Muhamma diyah Yogyakarta, Indonesia and Faculty of Business Administration, Khon Kaen University, Nong Khai campus, Kingdom of Thailand

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

7

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

20 มกราคม 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

8

(1) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(2) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

22 เมษายน 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

4. การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

9

CHINA-ASEAN EDUCATION DIVISION, GUANGXI OVERSEAS CHINESE AFFAIRS OFFICE

 

(MOA)

3 JUNE 2015

Memorandum of Agreement Understanding between Faculty of Business Administration, Khon Kaen University, Nong Khai campus, Kingdom of Thailand and China-Asean Education Division, Guangxi Overseas Chinese Affairs Office

1. ด้านหลักสูตรวิทยากร 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย การตีพิมพ์

3. การพัฒนากิจกรรมการวิจัยร่วมกัน 4. การแลกเปลี่ยนบุคลากร ความร่วมมือในการตลาดและจัดหานักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการเทียบเคียงกัน

10

สถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

26 พฤศจิกายน 2558

บทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรมการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

4. การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

11

สภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย

15 ธันวาคม 2558

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

 

 

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

12

กลุ่มบริษัท โคลาว กรุ๊ป จำกัด

20  กันยายน 2559

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท โคลาว กรุ๊ป จำกัด และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข้อที่ 1 หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือในการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

ข้อที่ 2 หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัท โคลาว กรุ๊ป จำกัด

 

icon
icon