ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้อนุมัติโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายได้บรรจุเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ตามนโยบายกระจายความเจริญและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคของรัฐบาล
 
     
 
 
        ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดยมี การแบ่งหน่วยการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จำนวน 18 คน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ในปีพ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ทำการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมในปีต่อมา
 
 
  
 
 
        ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นรูปแบบสายวิชา โดยได้ทำการรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มสายวิชา และหนึ่งในสามสายวิชาที่ได้ทำการจัดตั้งคือ "สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ" และในปีเดียวกันได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
        ในปี พ.ศ. 2550 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร
 
        ในปี พ.ศ. 2553 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยสายวิชาบริหารธุรกิจ ได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
 
        ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมในรูปแบบสายวิชาเป็นการบริหารจัดการแบบคณะวิชา และได้จัดตั้งเป็น "คณะบริหารธุรกิจ" ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ ภายใต้สำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เกิดการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม โดยคณะบริหารธุรกิจมีพันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผลปฏิบัติงานใน 4 ประการ ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      และคณะบริหารธุรกิจได้กำหนดชื่อเฉพาะเป็น "NBS" หรือย่อมาจาก Nong Khai Business School ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคณะที่มุ่งสู่ความเป็นสากลและการเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ความรู้และปัญญาด้านการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 
        ในปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SEMS ในภูมิภาคอาเซียน” (CEISDA) ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานภายในของคณะที่ช่วยในการบูรณาการด้านการเรียนการ สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะเข้าร่วมกัน นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังได้ลงนามความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว เพื่อร่วมมือระหว่างกันทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
 
       ในปี พ.ศ. 2557  คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ" (TCEE) ที่เป็นหน่วยงานภายในของคณะที่จะเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 
       ในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้คณะบริหารธุรกิจ มีฐานะเป็นส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 66 ก (17 กรกฎาคม 2558)
       ในปีเดียวกันคณะบริหารธุรกิจได้มีการลงนามความร่วมมือฝ่ายการศึกษาจีน-อาเซียน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านหลักสูตรวิทยากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย การตีพิมพ์ การพัฒนากิจกรรมการวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร ความร่วมมือในด้านการตลาดและการตัดหานักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการเทียบเคียงกัน
      นอกจากคณะบริหารธุรกิจยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรม และท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ในด้านการทำวิจัย ค้นคว้า การจัดทำฐานข้อมูลในการท่องเที่ยวร่วมกันและสร้างแผนพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว
  
      ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (5) บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 หลักสูตรได้แก่ (6) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
      และในปี พ.ศ. 2559 คณะได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตรคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ที่จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  
      
 
 
 
 
ข้อมูล / ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon