ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้อนุมัติโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายได้บรรจุเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ตามนโยบายกระจายความเจริญและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคของรัฐบาล
 
     
 
 
        ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดยมี การแบ่งหน่วยการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จำนวน 18 คน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ในปีพ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ทำการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมในปีต่อมา
 
 
  
 
 
        ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นรูปแบบสายวิชา โดยได้ทำการรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มสายวิชา และหนึ่งในสามสายวิชาที่ได้ทำการจัดตั้งคือ "สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ" และในปีเดียวกันได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
        ในปี พ.ศ. 2550 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร
 
        ในปี พ.ศ. 2553 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยสายวิชาบริหารธุรกิจ ได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
 
        ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมในรูปแบบสายวิชาเป็นการบริหารจัดการแบบคณะวิชา และได้จัดตั้งเป็น "คณะบริหารธุรกิจ" ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ ภายใต้สำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เกิดการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม โดยคณะบริหารธุรกิจมีพันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผลปฏิบัติงานใน 4 ประการ ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      และคณะบริหารธุรกิจได้กำหนดชื่อเฉพาะเป็น "NBS" หรือย่อมาจาก Nong Khai Business School ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคณะที่มุ่งสู่ความเป็นสากลและการเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ความรู้และปัญญาด้านการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 
        ในปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SEMS ในภูมิภาคอาเซียน” (CEISDA) ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานภายในของคณะที่ช่วยในการบูรณาการด้านการเรียนการ สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะเข้าร่วมกัน นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังได้ลงนามความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว เพื่อร่วมมือระหว่างกันทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
 
       ในปี พ.ศ. 2557  คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ" (TCEE) ที่เป็นหน่วยงานภายในของคณะที่จะเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 
       ในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้คณะบริหารธุรกิจ มีฐานะเป็นส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 66 ก (17 กรกฎาคม 2558)
       ในปีเดียวกันคณะบริหารธุรกิจได้มีการลงนามความร่วมมือฝ่ายการศึกษาจีน-อาเซียน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านหลักสูตรวิทยากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย การตีพิมพ์ การพัฒนากิจกรรมการวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร ความร่วมมือในด้านการตลาดและการตัดหานักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการเทียบเคียงกัน
      นอกจากคณะบริหารธุรกิจยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรม และท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ในด้านการทำวิจัย ค้นคว้า การจัดทำฐานข้อมูลในการท่องเที่ยวร่วมกันและสร้างแผนพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว
  
      ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (5) บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 หลักสูตรได้แก่ (6) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
      และในปี พ.ศ. 2559 คณะได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตรคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ที่จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  
      
 
 
 
 
ข้อมูล / ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

 

icon
icon