icon
icon
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต
news
คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ของคณะทุกคน
• วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย เป็นที่ปรึกษาระดับนานาชาติ ของ ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB)
news
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาระดับชาติ (A National Advisor) ของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ในโครงการวิจัย
• วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
icon
icon
SMART NBS: รวมภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
news
นักศึกษา NBS ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใส โดยถูกสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจอันกรอปด้วยอัตลักษณ์นักศึกษา
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บรรยากาศรอบรั้ว NBS: The move to success
news
บรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งสร้างการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่ละรายวิชาเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
icon
เพลงอำลาเฟื่องฟ้า
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เพลงมาร์ชคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
icon
วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 30 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

วันที่ 04 Apr 2018
International Day

วันที่ 12 Apr 2018
รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส

วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)
icon
icon