icon
icon
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต
news
คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ของคณะทุกคน
• วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย เป็นที่ปรึกษาระดับนานาชาติ ของ ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB)
news
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาระดับชาติ (A National Advisor) ของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ในโครงการวิจัย
• วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
icon
icon
SMART NBS: รวมภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
news
นักศึกษา NBS ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใส โดยถูกสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจอันกรอปด้วยอัตลักษณ์นักศึกษา
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บรรยากาศรอบรั้ว NBS: The move to success
news
บรรยากาศในการเรียนการสอนของคณะที่มุ่งสร้างการจัดการเรียนการสอนสำหรับแต่ละรายวิชาเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งรูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
icon
เพลงอำลาเฟื่องฟ้า
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เพลงมาร์ชคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
icon
วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560
icon
icon