• ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • 07/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
 • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้ที่อยู่ในตัวตน ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางสนับสนุนนักศึกษาในปัจจุบัน) โดย ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Research Publication) โดย อาจารย์ศุภวัตร มีพร้อม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยจาก สกว.และ วช.) โดย ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Wine Supply Chain) โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การบริหารจัดการคนเก่งอย่างไรให้สำเร็จ) โดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้เด่นชัด ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (Forensic Accounting) โดยอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (การจัดทำรายงานผลการเรียนของคณะบริหารธุรกิจ) โดยผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การค้าการลงทุนท่องเที่ยวใน CLMV) โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (พื้นที่พรมแดนไทย-ลาว-เวียดนาม) โดย ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย(การเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศพม่า) โดยอาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การโฆษณาผ่าน Facebook Ads.) โดย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (The 5 language of love) โดย อาจารย์วราภรณ์ ด่านศิริ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน) โดยอาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) โดยอาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon