• ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • 07/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
 • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้ที่อยู่ในตัวตน ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางสนับสนุนนักศึกษาในปัจจุบัน) โดย ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Research Publication) โดย อาจารย์ศุภวัตร มีพร้อม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยจาก สกว.และ วช.) โดย ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Wine Supply Chain) โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การบริหารจัดการคนเก่งอย่างไรให้สำเร็จ) โดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้เด่นชัด ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (Forensic Accounting) โดยอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (การจัดทำรายงานผลการเรียนของคณะบริหารธุรกิจ) โดยผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การค้าการลงทุนท่องเที่ยวใน CLMV) โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (พื้นที่พรมแดนไทย-ลาว-เวียดนาม) โดย ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย(การเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศพม่า) โดยอาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การโฆษณาผ่าน Facebook Ads.) โดย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (The 5 language of love) โดย อาจารย์วราภรณ์ ด่านศิริ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน) โดยอาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) โดยอาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
icon
วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)

วันที่ 01 Aug 2018
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 Aug 2018
โครงการประกวด NBS FRESHY

วันที่ 02 Aug 2018
โครงการร้องเพลงสถาบัน

วันที่ 03 Aug 2018
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขอนล่อง

วันที่ 04 Aug 2018
โครงการร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 05 Aug 2018
โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Aug 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
icon
icon