• ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • 07/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
 • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2558
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้ที่อยู่ในตัวตน ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางสนับสนุนนักศึกษาในปัจจุบัน) โดย ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Research Publication) โดย อาจารย์ศุภวัตร มีพร้อม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยจาก สกว.และ วช.) โดย ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Wine Supply Chain) โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การบริหารจัดการคนเก่งอย่างไรให้สำเร็จ) โดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • ความรู้เด่นชัด ประจำปีการศึกษา 2558
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • ดาวน์โหลด
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (Forensic Accounting) โดยอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (การจัดทำรายงานผลการเรียนของคณะบริหารธุรกิจ) โดยผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การค้าการลงทุนท่องเที่ยวใน CLMV) โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (พื้นที่พรมแดนไทย-ลาว-เวียดนาม) โดย ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย(การเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศพม่า) โดยอาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การโฆษณาผ่าน Facebook Ads.) โดย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (The 5 language of love) โดย อาจารย์วราภรณ์ ด่านศิริ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน) โดยอาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) โดยอาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
icon
วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 30 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

วันที่ 04 Apr 2018
International Day

วันที่ 12 Apr 2018
รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส

วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)
icon
icon