• Schedule KM 2016
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ตารางกำหนดการกิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2559
  • 07/02/2016
  • ไม่มีไฟล์
 • Schedule KM 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • Schedule KM 2015
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • Tacit Knowledge 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางสนับสนุนนักศึกษาในปัจจุบัน) โดย ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Research Publication) โดย อาจารย์ศุภวัตร มีพร้อม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยจาก สกว.และ วช.) โดย ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (Wine Supply Chain) โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การบริหารจัดการคนเก่งอย่างไรให้สำเร็จ) โดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
 • Explicit Knowledge 2015
  • ชื่อรายการไฟล์
  • Last Update
  • Download
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (Forensic Accounting) โดยอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน (การจัดทำรายงานผลการเรียนของคณะบริหารธุรกิจ) โดยผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (การค้าการลงทุนท่องเที่ยวใน CLMV) โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย (พื้นที่พรมแดนไทย-ลาว-เวียดนาม) โดย ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านการวิจัย(การเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศพม่า) โดยอาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การโฆษณาผ่าน Facebook Ads.) โดย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (The 5 language of love) โดย อาจารย์วราภรณ์ ด่านศิริ
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน) โดยอาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
  • ด้านอื่นๆ (การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน) โดยอาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
  • 07/10/2015
  • ไม่มีไฟล์
icon
icon