โครงการ “บูรณาการรายวิชา 927 481”

       นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในรายวิขา 927 481 การตลาดการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน 35 คน เดินทางเข้าเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 บ้านดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อศึกษาความเป็นมาของการทำเครื่องปั้นดินเผา โดยมีวิทยากร คือ คุณศรีนคร ปู่วัง คุณแสวง สุพรรณราช หัวหน้ากลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผา และคุณตาทัน สุพรรณราช ผู้ให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชม สำหรับโครงการบูรณาการรายวิชา กับการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ครั้งนี้นักศึกษาจะได้ฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงการรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นอกจากนั้น หลังการเยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาครั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเสนอแนวทางการจัดทำสื่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่นักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  อัครางกูร (หัวหน้าโครงการ) ได้ช่วยกันพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

   

   

 

icon
icon