ขอเชิญเข้าอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย

ขอเชิญเข้าอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย

         โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในเชิงลึก
วันที่ 23 มีนาคม 2558

การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Instructor) เวลา 08.30 - 12.00 น.
วันที่ 23 มีนาคม 2558

การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Student) เวลา 13.00 - 16.30 น. 

วันที่ 24 มีนาคม 2558

การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

วันที่ 25 มีนาคม 2558

การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วันที่ 26 มีนาคม 2558

การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 
อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 40 คน พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-8105-8447-6 ภายในมข. 42643 และ E-mail: swarap@kku.ac.th

 

 

icon
icon