คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ ออสเตรเลีย

   ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง NK 1405  ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ได้รับเชิญเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย คือ Mr. Don Evans (Deputy Director,International Recruitement) The University of New South Wales (UNSW) จากประเทศออสเตรเลีย  ในการจัดกิจกรรม " In-House Interview Program with Representative from Australian University" โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แก่ ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราชและ ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนการศึกษาต่างๆ และโอกาสในการทำงานหลัังจากสำเร็จการศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย

 

 

icon
icon