ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฯขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยจาก (สสส.) ในหัวข้อ

    

             ด้วยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club:TCC) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนังงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 อันมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสังคมและชุมชนที่มีการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในบริบทต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมาคือการจักระบบและสร้างโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้ผ่านมติเห็นชอบให้เป็นนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 นำมาสู่การประกาศนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้จักรยานของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

             ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันการเดินและการใช้จักรยานให้ต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติ โครงการฯ จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558-2559 ในหัวข้อวิจัย เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน : Bike and Walk for All จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

icon
icon