กีฬาฟ้ามรกตเกมส์ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ

       เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมกีฬาฟ้ามรกตเกมส์ครั้งที่3 ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้แก่สาขาการท่องเที่ยว การเงิน การบัญชี และธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน ในการกล่าวเปิดงาน  วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์และการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และในการจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี                                    

                        

                                             
              

icon
icon