โครงการการพัฒนาการจัดการความรูัเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้อง 2209 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการความรูัเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ชุมชนต้นแบบ  โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.จงรัก หงษ์งาม บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้สำหรับเกษตรกร ผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม

       นอกเหนือจากการบรรยายแล้วยังมีการฝึกปฏิบัติการรวบรวมองค์ความรู้ โดยมีวิทยากร คือ ดร.นารา กิตติเมธีกุลและวิทยากรกลุ่มย่อย ได้แก่ ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูลและนางสาวจักรวาล แสวงสุข 

       หลังจากการสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วมได้รับแนวทางการจัดการความรู้เพื่อของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถเข้าถึงและสามารถถ่ายทอดกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
icon