การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไทย-ลาว”

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
“เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไทย-ลาว” ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น.

 

      การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไทย-ลาว” เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 จากการความร่วมมือทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ และคณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างกัน 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้
ในปี พ.ศ.2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ร่วม 3 คณะ 2 สถาบัน ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีให้กับนักศึกษาของทั้ง 3 คณะได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชนแล้ว ได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
     ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน เป็นนักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก -โท จากคณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การทำการศึกษาอิสระ แบะนักศึกษาสถาบันอื่นที่สนใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผู้นำเสนอผลงานได้รับประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสู่สาธารณชน
3. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
4. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพของนักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ
5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป


รูปแบบการประชุม
1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ โดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเงิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เรื่องการพัฒนาการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
2 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายเท่านั้น
กลุ่มสาชาที่รับพิจารณาผลงาน
กลุ่มที่ 1 ด้านเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 2 ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
- บทคัดย่อ บทความวิจัย ที่ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้นำเสนอผลงาน ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หาก พบว่าไม่มานำเสนอผลงานตามกำหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้และคณะกรรมการจัดงาน จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้นๆ โดยเร็วต่อไป
5. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรอบระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดส่งผลงานเพื่อพิจารณาทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2558
ประกาศพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 10 มิ.ย. 2558
วันสุดท้ายการรับผลงานฉบับแก้ไข ภายใน 15 มิ.ย. 2558
วันประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ“เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไทย-ลาว” ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ. ขอนแก่น


รายละเอียดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ผู้นำเสนอระบุข้อมูลดังนี้ 1.) ชื่อ-สกุล 2.) ระดับการศึกษา 3.) ชื่อสาขา 4.) ชื่อคณะ 5.) ชื่อมหาวิทยาลัย 6.) ชื่อผลงาน และส่งมาพร้อมกับบทความวิจัย ที่อีเมลล์ bus.nkckku@gmail.com

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โทร. 042-415-600 ในวันและเวลาราชการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.นารา กิตติเมธีกุล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนบทความ

ดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิง

icon
icon