ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือในการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับประสานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการขอข้อมูลความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (เน้นประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) เพื่อใช้ในการประกอบการนำเสนอรัฐบาลในการขยายความเข้าร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (เน้น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

      เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะจากหน่วยงาน แจ้งข้อมูลต่ามรายละเอียด แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (เน้นประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ที่แนบมาด้วยนี้ โดยแจ้งกลับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันอังคารที่ 19 พฤาภาคม 2558 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร. 043-202059 หรือ โทร. 44402 และอีเมลล์ jonson@kku.ac.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

icon
icon