โครงการเพิ่มพูนทักษะการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมและวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรในครั้งนี้ คือ ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 4 และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อที่สำคัญคือ Digital Management เทคนิคและทักษะการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องรู้ จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการบริหารและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยวิทยากรยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

 

icon
icon