โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาถึงกระบวนการการค้าตามแนวชายแดนและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (CEISDA) ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดนเพื่อการใช้วัตถุดิบและส่งออกไปยังประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยได้จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาคือ ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดหนองคายพาณิชย์จังหวัดหนองคาย พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคายการค้าภายในจังหวัดหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย และผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดหนองคายภายใต้ “โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาถึงกระบวนการการค้าตามแนวชายแดนและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทั้งนี้มีการประชุมกลุ่มหารือกันในประเด็นเรื่องวิธีการทำการค้า รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ผลดี และผลเสียในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งประโยชน์ของการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ปัญหาด้านแรงงานข้อแตกต่างระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนความคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดหนองคายอย่างไร 

          ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัด”โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการการค้าตามแนวชายแดนและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อศึกษาวิถีการค้า รูปแบบการค้า การสร้างเครือข่ายทางการค้า โอกาส อุปสรรค และการแก้ปัญหาทางการค้าชายแดน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานของภาครัฐและผู้ประกอบการSMEs ในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุม 10 ราย

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ วัชราภรณ์ มาพะเนาว์

 

ภาพ/ นันทพัทธ์ ใจบุญ

 

icon
icon