การบรรยาย เรื่อง ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสาวภณิดา เจริญพิทยาและนางสาวสยมพร  สุจริตจันทร์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการบรรยาย เรื่อง " ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร" ณ ห้องประดับคชรัตน์ (2316) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรในครั้งนี้ คือท นายธีระพงษ์ โสดาศรี นักจัดรายการวิทยุ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน

     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร การพัฒนาการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ 

      โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงรุกเพื่อวางแผนการทำงานของคณะเภสัชศาสตร์ และมีการเชิญวิทยากรมาชี้ให้เห็นถึงการสื่อสารที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์

icon
icon