การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วย ผศ.ดร.วรางคณา  ถาวรวิริยตระกูลและ           ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  อัครางกรู เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร MS 02 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายแนวทางการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร แนวทางการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ และรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 
          การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผู้ตรวจประเมินคุณภาพใน ระดับหลักสูตร ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดอบรมจะเป็นการบรรยายแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รายละเอียดเกณฑ์การตรวจประเมินฯ และกระบวนการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ จากนั้นเป็นการทดลองทำการประเมินจากกรณีศึกษา ม.นานา และแลกเปลี่ยนประเด็นในกลุ่ม ก่อนที่จะนำเสนอในที่อบรมเพื่อให้วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และปิดท้ายด้วยการบรรยายแนวทางในการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินฯ

 

 

 

 

icon
icon