คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ในหัวข้อ"เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ไทย-ลาว" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและมีบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง “การวิจัยกับบัณฑิตยุคใหม่” โดยการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน จาก 3 คณะคือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว โดยคณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 10 คน

          ทั้งนี้การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่ทำให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยไปสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศต่อไป

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ภาพ /ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

icon
icon