การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนต้นแบบ

คณะบริหารธุรกิจลงพื้นที่ติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2558

           

โครงการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผุ้ประกอบการเพื่อการสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนต้นแบบ

            หลังจากการอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการได้มีการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม จากทั้งหมด 9 กลุ่ม และลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 เพื่อติดตามประเมินผลการบริการวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวน 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

 

1. กลุ่มสมุนไพรวังหลวง โดยคุณประคอง  สิทธิสมาน ณ หมู่บ้านไชยพัฒนา ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

 

 

 

2. กลุ่มธุรกิจขนมไทย  ณ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 

 

3. กลุ่มกล้วยอบสมุนไพร โดยคุณสมคิด  ศรีภา ณ หมู่บ้านเทพมงคล ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

 

 

4. กลุ่มนภาพัดร้านกระหรี่ปั๊บ โดยคุณพงษ์นภา โรจนวิภาค ณ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 

 

 

  

5. กลุ่มมะม่วงออแกนิกส์ โดยคุรพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ บ้านหนองบัวบาน ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 

icon
icon