การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560-2563

คณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560-2563 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวิทยากรจากงานแผนและทรัพยากรบุคคล นายกิตติพงศ์ สมชอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรยาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 - 2562 คณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวน 23 คน

     ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอภาพรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2559 ตามด้วยหลักสูตร คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้นำเสนองบประมาณรายจ่ายเงินของรายได้ของแต่ละหลักสูตรและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ตามลำดับ

     การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้เป็นตามแผน อีกทั้งได้ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ กรอบแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

 

 

icon
icon