โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง ณ ประเทศอังกฤษ

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง ณ ประเทศอังกฤษ

     สืบเนื่องจากกิจกรรมของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักของต่างประเทศและในประเทศซึ่งผลงานได้ประจักษ์ชัดถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกของ เยาวชนไทยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศและระหว่างองค์กรไทยกับองค์กรต่างประเทศ ทําให้โครงการอีซีอี. ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่จะมอบให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้นในโอกาสที่ปัจจุบันการทําธุรกิจกระจายไปทั่วโลกแบบไร้พรมแดน แม้แต่ AEC ก็จะเกิดขึ้นในปี  2558 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทําธุรกิจจึงมีความสําคัญด้วยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรในโลกใบนี้  ECE จึงก้าวต่อไปเพื่อรองรับโลกแห่งการทําธุรกิจข้ามชาตินี้ โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) จึงเกิดขึ้นโดยจัดในราคาต้นทุนเช่นกัน

     โครงการ BEC แตกต่างจากการไปเรียนภาษาอังกฤษกับองค์กรอื่นตรงที่เราไปเรียนกันในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐ ระดับอุดมศึกษา มิใช่โรงเรียนสอนภาษา ดังนั้นจึงมีความปลอดภัย การสอนได้มาตรฐานถ้าเรียนครบตาม course ของสถาบันดังกล่าวแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ diploma ได้เลย นักศึกษาที่เรียนอยู่จะเป็นนักศึกษาของประเทศนั้น และมาจากทั่วโลก เป็นบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและมากมาย ที่สําคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด การเน้นเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการทําธุรกิจจะทําให้สื่อสารภาษาอังกฤษแบบทําธุรกิจแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแบบสากลไปด้วยจึงเหมาะกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคน ทุกคณะ

     โครงการ BEC มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการให้ถึงระดับสื่อสารได้จริงในระดับหนึ่ง ทั้งการสื่อสารทั่วไปและการทําธุรกิจ ระหว่างประเทศ ดังนั้นเนื้อหาของโครงการฯ จึงเป็นการเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสําคัญ โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจึงจําเป็นต้องปฏิบัติตามตารางการเรียนอย่างเคร่งครัด ในกรณีนี้ผลสําเร็จของการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับโครงการแล้วยังขึ้นอยู่กับ ความตั้งใจ ความร่วมมือและพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยมีอาจารย์คนไทยดูแล 1 คน ต่อกลุ่ม การเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเรียนใน class และกิจกรรมฝึกภาษา (สามารถขอดูตัวอย่างตารางการสอนได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.1 ผู้สอบผ่านโครงการอีซีอี. หรือ สอบผ่านโครงการยูซีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55)  หรือศิษย์เก่าโครงการอีซีอี. และโครงการยูซีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55) ที่ได้รับประเมินผลผ่านการร่วมโครงการ หรือ
1.2 ได้รับการรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้บําเพ็ญประโยชน์ของโครงการอีซีอี. หรือ 1.3 ผ่านการสอบหรือสัมภาษณ์จากโครงการฯ 
2. รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง)  
3. กําลังศึกษาอยู่ในทุกระดับหรือจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไปไม่จํากัดอาชีพ
4. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน
5. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง   
6. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กําหนด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
7. สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนําของผู้ดูแลกลุ่มได้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ร้ายแรงอาจถูกส่งกลับก่อนกําหนด
8. กรณีถ้าซื้อของมาเกินข้อกําหนดของสายการบินต้องเสียค่าปรับเอง และกรณีของสูญหายหรือหยิบยืมกันต้องรับผิดชอบเอง

กำหนดเวลาเดินทาง: 1 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2558 (โดยประมาณ)
สถานที่: ประเทศอังกฤษ เมือง Hastings
ระยะเวลา: 7 สัปดาห์
จำนวนที่รับสมัคร: 25 คน
เวลารับสมัคร: วันนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

http://www.ecethailand.com/th/index.php/bec  

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

 

icon
icon