รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ Saga University Program for Academic Exchange (SPACE 2015-2016) (Fall 2015)ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า  แบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น              
1.    SPACE-E สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ              
2.    SPACE-J ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น (มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นผ่าน level 2 สูงกว่า JLPT    

         
      สำหรับนักศึกษาระดับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558              

          
      โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน ) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน

 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้             

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป              
2. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด              
3. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)              
4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด              
5. เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งหวัง/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)

 

icon
icon