นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 7

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณหทัย ทีดี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 7 

 

icon
icon