กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา Homeroom Finance

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา Homeroom Finance ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 ถึง 17.30 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีอาจารย์เข้าร่วมให้คำปรึกษาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ภิเษก  ชัยนิรันดร์  อาจารย์ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล อาจารย์ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม โดยมีนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน

     ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในด้านการเรียนและการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาจากตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 นอกจากนั้นได้มีการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการทบทวนความรู้ก่อนการสอบ การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการทำงานพิเศษระหว่างเรียน การทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งทำให้นักศึกษามีความกล้าในการบอกปัญหาของตนเองและคณาจารย์สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุด

 

 

 

icon
icon