การหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาชาวจีนในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่ายการศึกษาจีน-อาเซียน สำนักงานกิจการชาวโพ้นทะเล มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีข้อตกลงร่วมกันในด้านหลักสูตรวิทยากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย การตีพิมพ์ การพัฒนากิจกรรมการวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร ความร่วมมือในการตลาดและจัดหานักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการเทียบเคียงกันนั้น และในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. Asso. Prof.Dr.Zheng Xiangbin ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาจีน-อาเซียน สำนักงานกิจการชาวโพ้นทะเล มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเพื่อมาคณะบริหารธุรกิจเยี่ยมเยียนนักศึกษาชาวจีน จำนวน 12 คนที่กำลังศึกษาใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีโอกาสเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน และการหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวจีนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

icon
icon