ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าพบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อำนวย คำตื้อและคณะทำงานเข้าพบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แพ็กเกจในการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการอบรม 7 หัวข้อ ดังนี้ 1. Service Mind 2.Team Work 3. Systems Thinking 4. วัฒนธรรมและความผูกพันธ์ต่อองค์กร 5. การดำรงตนในที่ทำงาน 6. การพัฒนาบุคลิกภาพ 7. การสานสัมพันธ์เครือข่าย ซึ่งทางสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการจัดทำโปรแกรมการอบรม สัมมนาจำนวน 8 โปรแกรมพร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรองรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

 

 

icon
icon