คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2559

กำหนดการการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 

โครงการ รับสมัคร สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา หมายเหตุ

1.โครงการรับตรงนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

28 ก.ย. – 6 พ.ย. 58 24 พ.ย. 58 1 ธ.ค. 58  16 – 20  ธ.ค. 58 หมดเขตการรับสมัคร

2.การรับตรงโดยวิธีพิเศษโครงการ 8 จังหวัด

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

 พ.ย.-ธ.ค.58 ม.ค.59 ม.ค.59  ก.พ. 59  

3.วิธีรับตรง ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)

* หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสอบรับตรง 28-30 พ.ย. 58

นำผลคะแนนสมัครเลือกคณะ พร้อมชำระเงิน 12-18 ม.ค. 59

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 ก.พ. 59

9-10 ก.พ. 59 12 ก.พ. 59 22-26 ก.พ. 59  

4.วิธีรับตรง ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า) รอบที่ 2

* หมายเหตุ คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงแรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลคะแนนสอบวิชาหลัก 7 วิชา (O-NET) ประจำปี 2559

นำผลคะแนนสมัครเลือกคณะ พร้อมชำระเงิน 20 ก.พ. 59

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 3 ก.พ. 59

 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 10 มี.ค. 59 14 มี.ค.59 17-22 มี.ค.59  

 

 

กำหนดการการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย

1.สมัครผ่านระบบออนไลน์

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

กุมภาพันธ์-เมษายน 2559 สิงหาคม-กันยายน 2559
2.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก พฤษภาคม 2559 ตุลาคม 2559
3.สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ บางสาขาวิชา พฤษภาคม 2559 ตุลาคม 2559
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มิถุนายน 2559 พฤศจิกายน 2559
5.สอบสัมภาษณ์ กรกฎาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรกฎาคม 2559 ธันวาคม 2559
7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทาง Website กรกฎาคม 2559 ธันวาคม 2559
8.ปฐมนิเทศนักศึกษา สิงหาคม 2559 มกราคม 2560
9.วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2559 มกราคม 2560

 

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon