อาจารย์คณะบริหารธุรกิจบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

         ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล ได้รับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย  จำนวน 6 คน ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 บรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยว”  ณ ห้องเรียน 2409 อาคาร HS.02 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรูปแบบการสอนแบบสัมมนาและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่ง ผศ.ดร.วรางคณาบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ทางอ้อมของการท่องเที่ยว การกระจายประโยชน์อย่างไม่เท่าเทียมของแหล่งท่องเที่ยว ผลกระทบจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน มาตรฐานทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของแหล่งท่องเที่ยว

 

icon
icon