นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 เดินทางทัศนศึกษาตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

      ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล อาจารย์วิภารัตน์ สุราลัย และนางสาวปิยมาศ  โลหะปานนำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในรายวิชา 927 321 มัคคุเทศก์ 1 จำนวน 41 คน เดินทางทัศนศึกษาตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สมุทรสงคราม นครปฐม  กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 การทัศนศึกษาครั้งนี้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ให้ข้อมูล การวางแผนการจัดรายการนำเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม  กาญจนบุรีอีกด้วย

 

 

 

ภาพ: นางสาวอินทุภา ไชยสงค์ นางสาวปิยมาศ โลหะปาน นางสาวโปรวดี พึ่งหอม

ข่าว : อาจารย์วิภารัตน์ สุราลัย

icon
icon